Các tông phái phật giáo

Phật giáo tất cả mấy phái? Phật giáo bao gồm những phái nào? câu hỏi này chắc hẳn rằng không yêu cầu ai theo đạo phật cũng biết.

Bạn đang xem: Các tông phái phật giáo

Phật giáo tất cả hai tông phái lớn là Đại Thừa với Tiểu Thừa. Ở mỗi tông phái chia nhỏ ra thành nhiều phái không giống nhau.

A. Sự hình thành các tông phái

Sau lúc Phật nhập Niết Bàn một trăm ngày, gồm 500 vị Thượng Toạ trưởng lão (Sthavias) tổ chức cuộc kết tập lần đầu vào hang Saltapanni rừng nigradha cử Tôn giả Ma Ha Ca Diếp làm Thủ tọa, ngài A Nan trùng tuyên những lời Phật dạy làm cho thành tạnh kinh, cử Ngài Ưu cha Li đọc lại những điều răn của Phật để kết tập Luật tạng, tôn giả đại Ca Diếp đứng đầu coi việc giải thích đạo lý trong Kinh, làm thành bộ Luận tạng. Gọi bình thường là Tam Tạng (Tripitaka).

Một trăm năm sau, vào giáo đoàn bao gồm sự tranh luận về cách giữ giới luật và biện pháp hành đạo. Các vị trưởng lão Thượng toạ triệu tập cuộc kết tập lần thứ nhì ở thành Xá Vệ, đề cử Thượng Toạ Yaca làm Thủ toạ. Kết quả phái Thượng toạ trưởng lão vẫn giữ phương thức bảo thủ, phái đại bọn chúng giữ phương thức Tiến Thủ. Nhưng cả nhì không rời tôn chỉ của Phật.

*
*
Các tông phái Phật Giáo

Vào khoảng 200 năm sau Phật nhập diệt, vua Asoka ( A Dục Vương 227 – 274 trước Tây lịch ) triệu tập cuộc kết tập lần thứ bố ở thành Pataliputra.

Vào khoảng 500 năm sau Phật nhập diệt (thế kỷ I sau Tây Lịch) vua xứ Nhục chi là Kanisnka, giữ bá quyền vùng Tây Bắc Ấn Độ, rất sùng đạo, triệu tập cuộc kết tập lần thứ tư ở thành Jalandhara, bởi hai Thượng Toạ Pârcya với Vasumitra làm cho Thủ toạ, đây là cuộc kết tập lần cuối cùng.

Từ đó vào Phật giáo tất cả hai tông phái lớn là: Tiểu Thừa và Đại Thừa, phía 2 bên tuy phân biệt ra như thế nhưng vẫn theo tôn chỉ của Phật. Đại Thừa thì theo tinh thần Phật dạy nhưng tiến hóa hợp hợp khế cơ. Tiểu Thừa thì một mực trì thủ lời Phật trong số kinh chứ không cầm cố đổi.

Hiện ni theo các kinh của Hán Tạng thì tất cả 11 tông phái đang hoàng pháp.

B. Các tông phái

I. Tông Phái Tiểu Thừa1. Câu Xá Tông

Do ngài Thế Thân Bồ Tát lấy ý nghĩa trong ghê Đại Tỳ Bà Sa (Mahahvibhasacastra) viết thành bộ Câu Xá Luận, được Ngài Trần Châu dịch rồi truyền sang china rất sớm nhung sau đó thất truyền. Đến khi Ngài Huyền Trang sau chuyến Tây du thỉnh kinh mới đem về dịch lại bộ luật này, rồi đệ tử Ngài là Phổ quang dựa vào mà tạo ra sự “ Câu Xá thuật ký kết ” và Ngài Pháp Bảo làm cho bộ “ Câu Xá luận sớ ” thì Câu xá mới thành một tông phái là Tông Câu Xá nhưng chỉ thịnh hành đến cuối thế kỷ thứ IX thì suy vong và nhường chỗ cho những tông phái Đại thừa.

Câu Xá Tông phân tách vạn hữu ra thành Vô Vi Pháp với Hữu Vi Pháp. Vô Vi Pháp chỉ về cảnh giới thường trụ ko sinh ko diệt, tức là lý thể. Hữu Vi Pháp chỉ về vạn hữu vào hiện tượng giới sinh diệt vô thường.

Căn bản giải thoát dùng Giới, Định, Tuệ để hiểu rõ lý nhân quả của Tứ Diệu Đế. Cần sử dụng tam học ấy nhưng đi tới giải bay tức là vào Niết bàn.

2. Thành Thực Tông

Tông này đồng thời với Câu Xá Tông, bởi vì ngài Ha Lê Bạt Ma (Harivarma) y vào ý nghĩa Bộ Thành Thật Luận nhưng lập ra vào khoảng 900 năm sau khoản thời gian Đức Phật nhập diệt.

Thành Thực Tông phân chia thế giới quan tiền ra có tác dụng hai môn: Thế giới môn cùng đệ nhất nghĩa môn.

Tông này chủ trương “Nhân không và Pháp không”. Người với Pháp cả nhì đều không. Thi hành Diệt đế, chân lý thứ 3 trong Tứ Diệu đế cũng đủ an lạc, giải bay lục đạo.

II. Tông Phái vừa Tiểu Thừavừa Đại thừa1. Luật tông

Tông này lấy giới luật làm căn bản. Đến đời Đường, Ngài Trí Thủ luận sư chú giải những bộ luật (Thập tụng luật, Tứ phần luật, Ngũ phần luật, Tăng kỷ luật) với đệ tử của Ngài, Đạo Tuyên luận sư nhận thấy bao gồm 68 bộ Luật tứ phần hợp với căn cơ của người nước trung hoa nên đã căn cứ vào bộ luật nầy nhưng mà lập “ Luật tông ”.

Luật tông chủ trương lấy tu rồi sẽ hiểu, hãy giữ giới cho nghiêm tịnh thì trung khu sẽ định tĩnh thanh tịnh và trí tuệ sẽ phân phát sinh, chân chổ chính giữa sẽ hiễn bày, Phật tánh sẽ hiễn lộ.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Gia Súc Tiếng Anh Là Gì ? Thức Ăn Gia Súc Tiếng Anh Là Gì

2. Thiền Tông

Tông nầy nguyên thuỷ thuộc về không Bộ mặt Tiểu Thừa. Thiền Tông không bàn luận về vũ trụ, căn bản là ngộ đạo nhưng thôi (giải thoát), là một tông phái lấy tham thiền nhập định làm căn bản tu hành.

Thiền Tông chủ trương “ bất lập văn tự ”, chỉ cốt “ trung tâm truyền trọng tâm ”, thực tướng của vũ trụ thuộc về trực giác. Nếu lấy văn tự nhưng mà giải mê thích thì tất cả sa vào hiện tượng giới, ko thể đạt tới thực tướng được. Phi tọa thiền với trực giác thì không vấn đề gì biết được thực tướng.

III. Sáu Tông Đại Thừa1. Pháp Tướng tông

Tông này lấy Thành Duy Thức Luận làm cho gốc, tại Ấn độ bởi Ngài Thế Thân phân phát triển với tại china do Ngài Huyền Trang truyền bá sau chuyến Tây du thỉnh tởm trở về.

Chủ trương vạn Pháp đều do thức biến ra. (Tam giới duy tâm, vạn Pháp duy thức) Thức bao gồm 8: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, Ý Thức, Mạt mãng cầu Thức. Trong 8 thức thì A Lại Gia Thức là căn bản, vì chưng chứa hết thảy Chủng Tử để sinh khởi nhất thiết chư Pháp.

2. Tam Luận Tông

Tông này lấy Trung Luận cùng Thập Nhị Môn Luận của Ngài Long Thọ Bồ Tát với Bách Luận của Ngài Đề Bà có tác dụng căn bản, chủ trương là phá chấp nêu bày chánh lý với phương pháp tu hành là phá sự chấp trước của ngọai đạo để chứng ngộ đạo lý bằng cách quán pháp “Bát bất trung đạo”.

Về phương diện đạo lý, Tam Luận tông giống như cửa ải muốn tiến bước trên nhỏ đường giải thoát phải buông bỏ “Chấp trước”, nếu ko muốn bị phạt hiện món hàng quốc cấm đó lúc qua ải.

3. Thiên bầu Tông (Pháp hoa tông)

Tông này khởi phân phát ở Trung Hoa, vị ngài Huệ Văn Thiền Sư đời Trần với đời Tuỳ (vào khoảng thế kỷ thứ 6) theo ý nghĩa bộ Trí Độ Luận tức là chén Nhã tía La Mật Đa luận cùng lấy Pháp Hoa Kinh làm gốc, đề nghị còn gọi là Pháp Hoa Tông.

Thiên bầu chủ trương thuyết “ Chư Pháp duy nhất trung khu ”. Trọng điểm ấy tức là chúng sanh, trọng điểm ấy tức là Bồ Tát, Phật sinh tử xuất xắc Niết Bàn cũng ở nơi trọng điểm ấy. Lúc đã thấu suốt chân lý là chân lý là giải bay lý chấp trước. Cuối thuộc phải triệt ngộ thật tướng của vũ trụ. Vày vô vi, vì chưng niệm đạt tới sự hoạt động của đại ngã, đại vi.

4. Hoa Nghiêm Tông (hay Hiền Thủ tông)

Tông này cũng vạc khởi ở trung hoa căn cứ ở Hoa Nghiêm Kinh do Đỗ Thuận cùng Trí Nghiêm Hoà Thượng ở đời Tuỳ cùng Đường lập ra, người bao gồm công kế thưà với xiển dương là là Ngài Pháp tạng còn gọi là Hiền Thủ.

Tông này theo chủ trương “ Pháp giới duyên khởi ” Vạn hữu tất cả tam đối lục tướng là vì thập huyền môn, thập huyền diệu, lý duyên khởi cùng lục tướng viên dung nhưng mà phát sinh lý “ Sự sự vô ngại ”. Đây là loại đặc sắc của giáo lý Hoa Nghiêm Tông.

Theo Tông này thì phân biệt chân vọng dứt trừ điên đảo. Để trung khu thanh tịnh cùng thực tại Nhất Như là giải thoát.

5. Mật tông (hay Chân Ngôn Tông)

Tông này căn cứ ở Đại Nhật Kinh, lấy bí mật Chân Ngôn làm cho Tông chỉ, yêu cầu cũng gọi là Mật Tông.

Đại Nhật Như Lai truyền mang đến Kim Cương Tát Đỏa, Kim Cương Tát Đỏa truyền đến Long Trí, Long Trí truyền mang lại Kim Cương trí, Kim Cương Trí cùng với Bất không đem qua nước trung hoa vào khoảng đời Đường. Chân Ngôn Tông chủ trương thuyết Lục đại : Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Thức. đến lục đại là thực của vũ trụ.

Sự giải thoát của Tông nầy là do tự thân thành Phật, cho nên vì vậy bỏ hết chấp trước cơ mà theo loại hoạt động của Đại ngã với phương thức Tam mật (Thân, Khẩu, Ý).

6. Tịnh Độ Tông

Tông nầy lấy việc quy y tịnh độ có tác dụng mục đích, siêng trì tụng các kinh Vô Lượng Thọ, cửa hàng Vô Lượng Thọ, A Di Đà. Tịnh Độ Tông vạc khởi từ đời nào không rõ, chỉ thấy trong khiếp điển ghi các vị Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh, Thế Thân răn dạy mọi người nên tu Tịnh Độ. Tịnh Độ Tông mang lại rằng mỗi người ai cũng bao gồm Phật tính, đều tất cả thể thành Phật, do ở thế gian phiền não đề nghị cầu về cõi Cực Lạc Tây Phương. Do tự lực khó khăn đạt yêu cầu càu tha lực Đức Phật A Di Đà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *