Hệ số tự do là gì

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

ai thấu

*


Cho a, b, c, x, y, z là những số thực dương khác 1 là log x a , log y b , log z c theo thiết bị từ lập thành một cấp cho số cộng. Hệ thức như thế nào sau đây là đúng?

A. log a x = log b y . log c z log b y − 2 log c z

B. log a x = log b y . log c z log b y + 2 log c z

C. log c z = log a x . log b y log a x − log b y

D. log b y = 2 log a x . log c z log a x + log c z


Tìm thông số cất x 10 trong knhì triển f x = 1 4 x 2 + x + 1 2 x + 2 3 n cùng với n là số tự nhiên và thoải mái thỏa mãn hệ thức A n 3 + C n n - 2 = 14 n

A.

Bạn đang xem: Hệ số tự do là gì

2 5 C 19 10

B. 2 5 C 19 10 x 10

C. 2 9 C 19 10

D. 2 9 C 19 10 x 10


Tìm thông số của x 4 trong knhị triển Phường x = 1 − x − 3 x 3 n với nlà số thoải mái và tự nhiên thỏa mãn nhu cầu hệ thức C n n − 2 + 6 n + 5 = A n + 1 2

A. 210

B. 840

C.

Xem thêm: D-Link Là Gì - Thiết Bị Mạng D

480

D.270


Tìm thông số đựng x 8 vào khai triển x 2 + x + 1 4 1 + 2 x 2 n thành nhiều thức, biết n là số thoải mái và tự nhiên thỏa mãn nhu cầu hệ thức 2 C n 2 + 14 3 C n 3 = 1 n .

A. 256 . C 20 8

B. 64 C đôi mươi 8

C. 8 C đôi mươi 8

D. 16 C trăng tròn 8


điểm lưu ý như thế nào dưới đâykhông phảilà Điểm lưu ý của vật dụng vận động rơi tự do?

A. Chuyển đụng theo phương trực tiếp đứng, chiều từ bên trên xuống dưới.

B. Chuyển đụng nkhô giòn dần những.

C. Tại một địa chỉ xác định cùng ngơi nghỉ gần mặt đất, hầu như đồ gia dụng rơi thoải mái như nhau

D. Công thức tính gia tốc v = g. t 2


Tìm thông số của x 4 trong knhì triển Phường. ( x ) = ( 1 - x - 3 x 3 ) n cùng với n là số thoải mái và tự nhiên thỏa mãn nhu cầu hệ thức C n n - 2 + 6 n + 5 = A n + 1 2

A. 210

B. 840

C. 480

D. 270


Biết n là số tự nhiên và thoải mái thỏa mãn 1 . 2 C n 1 + 2 . 3 C n 2 + . . . + n n + 1 C n n = 180 . 2 n - 2 .Số hạng gồm thông số lớn nhất vào knhì triển 1 + x n là

A. 925 x 5

B. 924 x 6

C. 923 x 4

D. 926 x 7


Tìm hệ số của số hạng cất x 10 trong knhì triển biểu thức x 3 - 1 x 2 n , biết n là số thoải mái và tự nhiên thỏa mãn nhu cầu C n 4 = 13 C n n - 2

A. 6435

B. 5005

C. -5005

D. -6435


Trong một khối hận nhiều diện lồi cùng với các mặt là các tam giác, giả dụ gọi C là số cạnh với M là số khía cạnh thì hệ thức làm sao tiếp sau đây đúng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *