HÌNH CHỮ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chữ "A" tàu dịch là "Vô"/ Chữ "Di-Đà" tàu dịch là "Lượng"/ Chữ "Phật" tàu dịch là "Giác"/

*


Hằng ngày bọn họ đều niệm niệm câu ấy, nhưng chúng ta cần cần hiểu cái ý nghĩa sâu sắc của câu ấy là gì nhằm giúp bọn họ càng thêm chân quý câu Phật hiệu ấy, cùng càng tinh tấn nhằm niệm câu Phật hiệu ấy, nôi theo hạnh nguyện của ông phật A-Di-Đà nhưng mà tu hành.

Bạn đang xem: Hình chữ nam mô a di đà phật

Nhiều lúc một câu A-Di-Đà Phật cơ mà mình chẳng hiểu chân thành và ý nghĩa của câu ấy là gì sẽ khiến mình sanh ra chán nảng, hoặc không tin cho mấy, hễ nghe ai nói tụng bom tấn nào to là có phươc béo lắm, liền vứt câu Phật Hiệu "Nam-mô A-Di-Đà Phật". Nhận định rằng niệm câu phật hiệu ấy không nhiều công đức rộng là tụng kinh khủng nào lớn, như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm v.v... Chê gớm A-Di-Đà, chê câu "Nam-mô A-Di-Đà Phật" là kinh nhỏ, ko công đức bằng những kinh khác v.v...

Ấy là bản thân chẳng đọc được cái chân thành và ý nghĩa của câu vạn đức hồng danh A-Di-Đà Phật rồi vậy!

Bởi thế phải hiểu mang đến được ý nghĩa sâu sắc vi diệu thâm nám sâu của câu A-Di-Đà Phật thì bản thân mới không thể chấp trước, đậy bai, mà sanh loại tin trọng tâm kiên cố chắc chắn với đức Di-Đà với danh hiệu của ngài, và bắt đầu một lòng niệm danh hiệu của ngài ước về Tây Phương!

Bây giờ bọn họ hãy yên tâm mà xâm nhập cái ý nghĩa sâu xa nhiệm mầu của câu: Nam-mô A-Di-Đà Phật.

"Nam-mô" tàu dịch là Quy-Y, tức tức là Nương Tựa, hoặc Trở Về.

Chúng ta Quy-Y (nương tựa trở về) với ai?

Với đức phật A-Di-Đà!

Chữ "A" tàu dịch là "Vô"

Chữ "Di-Đà" tàu dịch là "Lượng"

Chữ "Phật" tàu dịch là "Giác"

Vậy câu Nam-mô A-Di-Đà Phật tức là Trở về phụ thuộc với bậc Vô Lượng Giác!

Đây là từ cùng bề mặt chữ mà lý giải ý nghĩa. 

Chữ "A-Di-Đà" dịch ra là "Vô Lượng" thì nên biết đức A-Di-Đà Phật có vô lượng danh xưng, cùng vô lượng nghĩa vi diệu. Chứ không phải chỉ là Vô Lượng Giác, giỏi Vô Lượng Thọ, Vô Lượng quang đãng thôi đâu!

Kinh Vô Lượng Thọ gồm nêu ra 12 danh hiệu của tiên phật A-Di-Đà như là:

Vô Lượng quang đãng PhậtVô Biên quang đãng Phật Vô xấu hổ Quang PhậtVô Đối quang quẻ PhậtDiệm Vương quang đãng PhậtThanh Tịnh quang quẻ PhậtHoan tin vui Quang PhậtTrí Tuệ quang PhậtNan bốn Quang PhậtBất Đoạn quang quẻ PhậtVô Xưng quang quẻ PhậtSiêu Nhựt Nguyệt quang quẻ Phật

Vậy 12 danh hiệu trên là đặt ra cái công đức, trí tuệ tất yêu nghĩa bàn của tiên phật A-Di-Đà. 

Kinh A-Di-Đà yếu ớt Giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói hết sức hay, ngài nói rằng tiên phật A-Di-Đà bao gồm vô lượng danh, nghĩa chứ chẳng buộc phải chỉ có chân thành và ý nghĩa Vô Lượng Thọ và Vô Lượng quang đãng thôi đâu!

Vô Lượng đây là cái gì rồi cũng là vô lượng vô biên cả, như hạnh nguyện, thần thông, diệu dụng v.v... Cái gì cũng đều là vô lượng cả!

Nhưng vì sao trong khiếp A-Di-Đà, đức mê thích Ca Mâu Ni Phật chỉ nêu ra nhị cái chân thành và ý nghĩa vì sao nhưng mà đức Phật hiệu là A-Di-Đà?

Bởi do hai cái chân thành và ý nghĩa đó cầm thâu toàn bộ Pháp Giới không gian Và thời gian Vô Tận, Trọn vẹn tất cả công đức hạnh nguyện, danh hiệu vĩ đại của tiên phật A-Di-Đà!

Hai cái chân thành và ý nghĩa của câu A-Di-Đà Phật tức thị gì như trong tởm A-Di-Đà đã gồm dạy?

Đó là:

1. Vị đức Phật đó ánh nắng soi suốt pháp giới 10 phương ko gì chướng ngại bắt buộc hiệu là A-Di-Đà. (Vô Lượng Quang)2. Vày đức Phật đó cùng nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô hạn A-Tăng-Kỳ kiếp cần hiệu là A-Di-Đà. (Vô Lượng Thọ)

"Quang" chỉ mang lại "Không Gian""Thọ" chỉ đến "Thời Gian"

Quang là ánh sáng nên chỉ có thể cho không Gian, vì chưng Ánh sáng sủa chiếu trên không khí bầu trời.

Thọ là tuổi thọ nên chỉ cho Thời Gian, vì chưng thọ mạng là tín theo thời hạn mà gồm (một năm là một trong những tuổi).

Không Gian chỉ cho khắp Pháp Giới 10 Phương.

Thời Gian chỉ mang lại đời thừa Khứ, hiện tại và Vị Lai.

Như vậy không gian và thời hạn bao hàm tía đời mười Phương. Như vậy không tồn tại một đức Phật, bồ Tát, cũng không có một nhân loại nào, cũng không tồn tại một bọn chúng sanh nào mà lại chẳng sinh hoạt trong một câu Phật Hiệu "Nam-mô A-Di-Đà"!

Vì vậy cho nên biết một câu A-Di-Đà Phật vẫn tròn đầy khắp pháp giới, bao hàm vô lượng chư Phật, Phật Pháp, quốc độ chư Phật, nhiếp thọ cùng tiếp độ tất cả chúng sanh!

Bởi thế nên Kinh A-Di-Đà nói: Đức Phật kia Hào quang Sáng Chói soi suốt những cõi 10 phương ko gì chướng ngại!

Đó là bởi vì một câu A-Di-Đà Phật thật đang bao gòm bố đời và thuộc khắp pháp giới mười phương!

Vì thế có câu: "Nam-Mô Pháp Giới Tạng Thân A-Di-Đà Phật!"

Thế mới biết lời chư tổ tán thán ông phật A-Di-Đà cũng như Pháp Tịnh Độ không quá đáng mà còn nói siêu đúng! 

Trí trả Đại Sư nói: "Niệm Phật tam muội là vua trong những môn tam muội"

Liên Trì Đại Sư nói: "Một câu A-Di-Đà Phật bao trùm tám giáo, tròn nhiếp năm tông"

Ngẫu Ích Đại Sư nói: "khi câu Phật hiệu niệm được thuần thục thì cha tạng, mười hai phần kinh bao gồm ở trong đó; một ngàn bảy trăm công án, ban ngành hướng thượng hầu hết ở trong đó; bố ngàn oai vệ nghi, tám muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng ngơi nghỉ trong đó."

Thật hiền hậu Tỉnh Am Đại Sư nói:

"Sáu chữ bao gồm nhiếp thâu Tám muôn tư pháp tạng Một câu xử lý xong Ngàn bảy trăm công án Mặc ai không mê thích nghe Ta tự trung khu tâm niệm Xin hà tất nhiều lời Gắng một lòng không loạn!" Ấn quang quẻ Đại Sư nói: 

"Bỏ mặt đường tắc Tây Phương, chín cõi chúng sanh khó thể được tròn nên quả Giác.Rời cửa ngõ mầu Tịnh Độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp hàng mê."

Những lời chân thực thiết tha và từ bi của chư ông cha quả thật khiến cho người cảm phục với súc động!

Giờ đây hiểu được câu A-Di-Đà Phật nghĩa lý mầu nhiệm sâu sát chẳng đề nghị tầm thường xuyên như chúng ta hằng nghĩ, new thấm thía lời dạy của chư vị tổ sư, rằng câu A-Di-Đà Phật thật vẫn tròn đầy viên mãn, cùng khắp tía đời mười phương, ko gì là ko ở trong một niệm A-Di-Đà Phật ấy! Vô Lượng Pháp Môn, Phật Pháp, kinh Điển v.v... Hồ hết chẳng không tính một câu A-Di-Đà Phật!

Thế bắt đầu biết niệm A-Di-Đà Phật cho chuyên nhứt thì như bọn họ đã niệm hết các bộ kinh khủng rồi đó! Tụng Niệm ghê Phật dày với khó, cạnh tranh nhiếp tâm. Và chỉ niệm một câu A-Di-Đà Phật thôi thì dễ dàng biết mấy, dễ nhiếp trung ương nữa! Bề như thế nào niệm niệm một câu A-Di-Đà Phật vẫn tuyệt hơn! xuất sắc hơn! Công đức trọn vẹn mập mạp chẳng thể nghĩ bàn! vì chưng một câu A-Di-Đà Phật đã khá đầy đủ vô lượng công đức rồi, thế bắt đầu nói là "Vô Lượng" (A-Di-Đà)!

Có đề nghị chư tổ và họ khen đức phật A-Di-Đà quá dáng không?

Xin thưa thuộc quý vị, thiệt sự không thật đáng ngoại giả đúng cùng thích đáng nữa kìa!

Chẳng đề xuất Kinh A-Di-Đà, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật với chư Phật phần lớn tán thán công đức cần thiết nghĩ bàn của ông phật A-Di-Đà qua câu nói:

"Như ta bây giờ khen ngợi công đức tiện ích của tiên phật A-Di-Đà, phương đông cũng có A-Súc Bệ Phật v.v..." cho tới các phương khác cũng đều có chư phật phần đông tán thán ông phật A-Di-Đà đó hay sao?

Lại chẳng yêu cầu riêng gớm A-Di-Đà thôi nhưng mà Kinh Vô Lượng lâu (của ngài Hạ Liên Cư) đức Thích-Tôn còn tán thán đức A-Di-Đà Phật cho tột đỉnh là:

"Quang Trung cực Tôn. Phật Trung bỏ ra Vương"Nghĩa là ánh nắng của Phật A-Di-Đà sáng hơn chư Phật. A-Di-Đà Phật là vua của chư Phật!

Chư Phật còn tán thán đức A-Di-Đà Phật như thế, chư thánh sư còn tán thán đức phật A-Di-Đà như thế, huống gì là bọn họ ư?

Cho nên chúng ta thường tán thán đức A-Di-Đà Phật theo kệ nầy:

A-Di-Đà Phật Thân Kim sắcTướng Hảo quang đãng Minh Vô Đẳng LuânBạch Hào Uyển chuyển Ngũ Tu DiCám Mục Trừng Thanh Tứ Đại HảiQuang Trung Hoá Phật rất nhiều ỨcHoá bồ Tát bọn chúng Diệc Vô BiênTứ Thập bát Nguyện Độ chúng SanhCữu Phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngạnv.v...

Xem thêm: Ghế Nhựa Duy Tân, Giá Bàn Ghế Nhựa Duy Tân Giá Tốt Tháng 3, 2022 Đồ Nội Thất

Hoặc bài:

Ba đời mười phương phậtA-Di-Đà bậc nhứtOai đức không thuộc cựcv.v..

Bây nhờ chúng ta hãy nói sâu hơn một chút ít về chân thành và ý nghĩa của câu Nam-mô A-Di-Đà Phật. Loại nầy thì hơi cực nhọc hiểu cho các vị sơ cơ, dẫu vậy không sao, họ cứ từ bỏ từ nhưng mà hiểu cũng được. Dharma cũng chưa biết hết trọn vẹn, nên chỉ có thể nói hầu hết gì bản thân hiểu, bản thân biết để phân chia sẽ cùng các bạn đó thôi. Bởi sao bắt buộc nói? bởi để họ hiểu nhưng mà chân quý giữ lại gìn loại câu Nam-mô A-Di-Đà Phật vào tâm của mình vậy! Đây là viên bảo châu vô giá mà lại ai ai trong chúng ta hằng có mà chưa bao giờ đó thôi!

Nói đến tột cùng nghĩa lý thì câu Nam-mô A-Di-Đà Phật nghĩa là "quay về dựa dẫm với chiếc tự tánh Vô Lượng Giác (A-Di-Đà Phật) của chủ yếu chúng ta".A-Di-Đà Phật là Vô Lượng Giác, mà loại Tự Tánh của họ chính là, vốn là Vô Lượng Giác đó!

Chư Phật thành lập chỉ vì một Đại Sự Nhân Duyên như gớm Pháp Hoa đã tất cả dạy là "Khai Thị" chúng sanh "Ngộ Nhập" Phật Tri Kiến.

Mà Phật Tri loài kiến ấy không đâu xa lạ, nó từ nghỉ ngơi trong mẫu tự tánh Vô Lượng Giác của bọn họ mà có!

Như vậy chư Phật vị thương chúng sanh mê lầm, dấn vọng làm cho chân cần bao kiếp trôi lăng trong biển cả khổ sanh tử luân hồi, mà những ngài không lo ngại gian lao khó khăn nhọc, hằng luôn nghĩ nhớ mang lại chúng ta, tìm bí quyết "Khai Thị" chỉ bài xích cho chúng ta trở về (Nam-mô) với dòng tự tánh Vô Lượng Giác (A-Di-Đà Phật) của chính họ để giúp chúng ta "ngộ nhập" được cái tự tánh ấy nhưng thoát mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thoát ra khỏi nhà lửa tam giới, viên thành Chánh Giác.

Thể Tánh của Phật và bọn chúng sanh là bình đẳng. Phật là Giác vị đã về bên (nam-mô) và "ngộ nhập" chiếc Tự Tánh Vô Lượng Giác (A-Di-Đà) của thiết yếu ngài rồi. Còn chúng ta là chúng sanh vì chưng chưa quay trở lại (nam-mô) với với "ngộ nhập" được mẫu Tự Tánh Vô Lượng Giác (A-Di-Đà) đó! 

Tại sao họ chưa trở về cùng ngộ nhập dòng Tự Tánh Vô Lượng Giác của thiết yếu chúng ta?

Đó bởi vì như khiếp Hoa Nghiêm nói: "Chúng sanh phần nhiều có không thiếu thốn đức tướng trí tuệ của Như Lai, vày vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà lại chẳng thể bệnh đắc."

Vọng TưởngPhân BiệtChấp Trước

Ba máy nầy che phủ cái viên ngọc vô giá, dòng tự tánh Vô Lượng Giác của chúng ta!

Cho nên họ phải tu làm sao mà trừ cha thứ: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nầy mang đến thiệt sạch không thể một mảy may thì họ mới thỏa mãn thành Chánh Giác, bảo châu vô giá tìm được, trường đoản cú tánh Vô Lượng Giác hiển lộ!

Có các pháp tu không giống nhau để trừ tía thứ nầy, mà lại pháp môn Tịnh Độ, một câu A-Di-Đà Phật niệm mang lại nhứt trung khu thì thoải mái và tự nhiên sẽ không còng vọng tưởng, không còn phân biệt, không thể chấp trước gì nữa. 

Cái nầy rất khó! bởi sao khó? vị nó là thối quen đang tích tụ nhiều đời những kiếp, nên khó nhưng đoạn trừ được nhứt thời.

Bởi thế bọn họ niệm A-Di-Đà Phật là cầu "đới nghiệp vãng sanh"!

Chúng ta đời nay khó có cách nào trong một đời nầy chấm dứt cho không bẩn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Họ chỉ có thể đè nén chúng mà thôi!

Làm sao đè nén chúng?

Niệm Nam tế bào A-Di-Đà Phật!

Hằng ngày, từ cạnh bên na, phút giây chúng ta đều khởi vọng tưởng, nghĩ về ngợi đủ thứ, vọng tưởng vô lượng khởi lên, nếu bọn họ chuyên cái tâm vào một trong những câu A-Di-Đà Phật thì ngay trong khi ấy chúng ta chỉ tất cả một vọng tưởng, vọng niệm đó là A-Di-Đà Phật nhưng thôi.

Thay gì ngày ngày bọn họ khởi vô lượng vọng tưởng, rồi phân biệt, rồi chấp trước vào đầy đủ vọng tưởng đó, thì bọn họ chuyên chú tại 1 vọng tưởng thôi, rõ ràng và chấp trước chỉ ở 1 câu A-Di-Đà Phật thôi. Vậy thì đỡ hơn cho họ lắm!

Khởi vọng tưởng là sinh sản nghiệp. Tởm Địa Tạng (phẩm 7) nói bọn chúng sanh sinh hoạt cõi nam Diêm Phù Đề nầy có nghĩa là chổ chúng ta đang ở, hễ khởi vọng tưởng ko gì là ko tội cả!

Bởi cố gắng vọng tưởng từng ngày mà ta khởi toàn là ác, cùng bất chánh. 

Nay pháp Tịnh Độ giúp bọn họ bỏ toàn bộ vọng tưởng ác và bất chánh khác để chuyên chú vào một trong những câu A-Di-Đà Phật.

Cho nên lúc vọng tưởng khởi lên chớp nhoáng niệm vài tiếng "Nam-mô A-Di-Đà Phật" để trừ khử các vọng tưởng ác khác. Đấy gọi là dùng Vọng Tưởng để dẹp Vọng Tưởng!

Dùng một vọng tưởng A-Di-Đà Phật, nhằm dẹp, dè nén vô vàn vọng tưởng sấu ác bất chánh không giống khởi dậy. Vậy thì giả dụ vọng tưởng ác không khởi, bọn họ sẽ không làm điều ác. Không làm điều ác thì không thọ ác quả. 

Lại niệm cho siêng thì chúng ta tâm được từ từ thanh tịnh.

Mà trung ương thanh tịnh thì có lẽ rằng đến phúc lâm chung họ được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Bởi vì Tâm Tịnh Thì Cõi Tịnh (Kinh Duy Ma).Nhưng yêu cầu nhớ rằng, cần có đầy đủ Tín, Nguyện cùng Hạnh thì mới có thể nắm chắt được sự vãng sinh đó, cũng tương tự được thanh tịnh. Nếu không có không hề thiếu tín, nguyện, hạnh, thì không thể nói là được thanh tịnh.

Tuy biết rằng họ niệm Nam-mô A-Di-Đà Phật thì mới có thể đầu là khởi loại vọng niệm A-Di-Đà Phật, và minh bạch cho đó là thương hiệu của đức Di Đà, cùng chấp trước, chấp đem vào cái danh hiệu đó. Nhưng mà nếu niệm cho thuần thì chắt chắn từ niệm mà mang đến vô niệm, từ tách biệt mà hết phân biệt, từ bỏ chấp trước mà đến không còn điều gì khác để chấp trước nữa!

Chúng ta niệm lâu năm mà thuần rồi, gọi rồi thì thể hội được rằng A-Di-Đà Phật là pháp giới tạng thân, là từ tánh vô lượng giác của bọn chúng ta, niệm niệm hằng ngày này mà thật chẳng có niệm, phân biệt đã không còn khi bọn họ tự nhập vào từ bỏ tánh vô lượng giác của chúng ta, mang đến đó thì A-Di-Đà Phật cùng Tự Tánh Di Đà của họ vốn không khác nhau, thì còn điều gì phân biệt đức Di-Đà ở Tây Phương với đức Di Đà của từ bỏ Tánh bọn chúng ta? Cũng vậy, đang là từ tánh Di-Đà thì niệm niệm ấy phần nhiều là từ bỏ tánh của mình, đâu còn điều gì khác để chấp trước! đâu tất cả cái gì để nhưng mà chấp trước nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *