Lịch học tiếng anh là gì

Từ vựng giờ Anh về chủ thể giáo dục sẽ giúp đỡ chúng ta nói đến định kỳ học tập của bản thân mình, ngôi trường bản thân vẫn học tập, môn học mình đang theo, điểm thi cuối kỳ là bao nhiêu.quý khách hàng vẫn xem: Lịch học giờ đồng hồ anh là gì
*

6.

Bạn đang xem: Lịch học tiếng anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, hội chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức đem fan học tập có tác dụng trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài xích (vấn đề làm cho của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinc đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ Làm Việc tận nhà, không cần đi lại.

▪ Thời gian giảng dạy linc hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính xách tay liên kết Internet bình ổn, tai nghe, microphone bảo đảm an toàn mang đến vấn đề dạy dỗ học online.

▪ Yêu cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học tập.

Xem thêm: Tác Dụng Tuyệt Vời Của Lọc Vi Sinh Là Gì ? Cách Làm Lọc Vi Sinh Tự Chế Tại Nhà

▪ Lộ trình được thiết kế riêng mang đến từng học tập viên khác biệt.

▪ Dựa trên phương châm, đặc điểm từng ngành câu hỏi của học viên.

▪ Học gần như lúc đông đảo khu vực, thời gian năng động.


*

▪ Được học trên môi trường thiên nhiên chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bằng văn uống phiên bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi xong cổng output.

▪ khuyến mãi MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.


*

A/an/the là hầu như trường đoản cú hết sức thân thuộc trong tiếng anh, chúng được Điện thoại tư vấn là mạo tự. Có 2 nhiều loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo tự khẳng định.


honamphoto.com Learning System - Hệ thống học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc toàn diện cho người bắt đầu ban đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *