Lương Tiếng Anh Là Gì

Bài viết sau khiến cho bạn học những từ bỏ vựng về chi phí lương, thưởng trọn và trợ cung cấp nhưng fan đi làm hay nhận thấy.

Bạn đang xem: Lương tiếng anh là gì

Những khái niệm nhỏng lương tháng - lương tính theo giờ đồng hồ, hoả hồng - chi phí thưởng tất cả thực chất khác biệt, chính vì thế được diễn tả bởi phần đông từ bỏ ngữ khác biệt trong tiếng Anh. Những trường đoản cú vựng và hình ảnh minc họa sau đây để giúp đỡ chúng ta hiểu rõ rộng các có mang này.

Pay /peɪ/ the money you receive for doing a job: khoản chi phí được trả khi làm việc, lương nói phổ biến.

Salary /ˈsæl.ər.i/: a khung of periodic payment from an employer to lớn an employee, which may be specified in an employment contract: tiền lương trả thời hạn - thường theo tháng, đựơc chính sách trong đúng theo đồng lao động.

Wage /weɪdʒ/: a particular amount of money that is paid, usually every week, lớn an employee, especially one who does work that needs physical skills or strength, rather than a job needing a college education: khoản chi phí mướn thường xuyên trả theo tuần, đặc biệt là đến phần nhiều các bước làm mướn rộng lớn, ko đề xuất qua bằng cấp cho.

Xem thêm: Tết Nguyên Tiêu Là Tết Gì ? Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ngày Tết Nguyên Tiêu

Allowance /əˈlaʊ.əns/ money that you are given regularly, especially khổng lồ pay for a particular thing: trợ cung cấp, phú tầm giá, phụ cấp cho chi trả cho một mục đích riêng

Ví dụ: The perks of the job has a generous travel allowance. (Bổng lộc của công việc còn có cả một khoản phụ cấp chuyên chở hào phóng).

Bên cạnh đó, "allowance" còn được dùng làm chỉ khoản tiền tiêu lặt vặt phụ huynh hay mang đến nhỏ bản thân. 

Commission /kəˈmɪʃ.ən/ a payment to someone who sells goods that is directly related to lớn the amount sold: tiền hoa hồng, tiền phần trăm doanh thu buôn bán hàng.

Ví dụ: She gets a 15 percent commission on every machine she sells. (Cô ấy thừa hưởng 15% hoa hồng cho từng cái máy buôn bán được)

Bonus /ˈbəʊ.nəs/ an extra amount of money that is given khổng lồ you as a present or reward for good work as well as the money you were expecting: chi phí thưỏng vày thao tác làm việc tốt, giúp cửa hàng đạt lợi nhuận

Ví dụ: a productivity bonus (chi phí ttận hưởng năng suất các bước )

Pension /ˈpen.ʃən/: an amount of money paid regularly by the government or a private company to lớn a person who does not work any more because they are too old or have become ill: lương hưu.

Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/: chi phí làm cho xung quanh giờ.

Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/: pay và benefits an employee receives when he or she leaves employment at a company: trợ cấp thôi vấn đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *