MẪU DC01 CÓ MÃ VẠCH

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 04/VBHN-BCA

Hà Nội, ngày 22 tháng tư năm 2020

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG trong CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNGDÂN, TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Thông tứ số 66/2015/TT-BCA ngày 15tháng 12 năm năm ngoái của bộ trưởng Bộ Công an dụng cụ về biểu mẫu thực hiện trongcông tác cấp, thống trị thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân cùng Cơ sởdữ liệu nước nhà về dân cư, tất cả hiệu lực kể từ ngày 02tháng 02 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tứ số 41/2019/TT-BCA ngày01 mon 10 năm 2019 của bộ trưởng bộ Công an sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Thông tứ số 66/2015/TT-BCA ngày 15 mon 12 năm năm ngoái quy định về biểumẫu sử dụng trong công tác làm việc cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cướccông dân và đại lý dữ liệu tổ quốc về dân cư, có hiệu lực tính từ lúc ngày 18 tháng11 năm 2019.

Bạn đang xem: Mẫu dc01 có mã vạch

Căn cứ mức sử dụng Căn cước công dân ngày20 mon 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 mon 11 năm năm trước quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chứccủa bộ Công an;

Theo kiến nghị của Tổng viên trưởng Tổngcục Cảnh sát;

Bộ trưởng cỗ Công an ban hànhThông tư mức sử dụng về biểu mẫu áp dụng trong công tác làm việc cấp, cai quản thẻ Căn cướccông dân, tàng thư căn cước công dân và các đại lý dữ liệu non sông về dân cư.1

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông bốn này nguyên tắc biểu mẫu, biện pháp ghibiểu mẫu; kinh phí in và làm chủ biểu mẫu áp dụng trong công tác cấp, quản ngại lýthẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và cơ sở dữ liệu giang sơn vềdân cư.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Công dân vn khi làm cho thủ tụccấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân, kiểm soát và điều chỉnh các chuyển đổi về thông tin củacông dân trong tàng thư căn cước công dân. Cơ sở tài liệu căn cước công dân vàcung cấp thông tin, tài liệu cho đại lý dữ liệu nước nhà về dân cư.

2. Công an những đơn vị, địa phương.

3. Những cơ quan, tổ chức, cá thể cóliên quan mang lại cấp, thống trị thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân vàCơ sở dữ liệu tổ quốc về dân cư.

Điều 3. Các biểumẫu được áp dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cướccông dân và các đại lý dữ liệu giang sơn về dân cư

1. Các biểu mẫu mã được sử dụng trong cấp,quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân (ký hiệu là CC), baogồm:

a) Tờ khai căn cước công dân (mẫu số CC01);

b) Phiếu thu nhận thông tin căn cướccông dân (mẫu số CC02);

c) Giấy hứa trả thẻ Căn cước công dân(mẫu số CC03);

d) Danh sách đề xuất duyệt hồ sơ đềnghị cấp, đổi, cung cấp lại căn cước công dân (mẫu số CC04);

đ) Phiếu giao dấn hồ sơ kiến nghị cấp,đổi, cấp lại căn cước công dân cần tra cứu vãn (mẫu sốCC05);

e) Đề xuất phê chăm nom hồ sơ đề xuất cấp,đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC06);

g) Giấy xác nhận số chứng tỏ nhândân (mẫu số CC07);

h) report công tác cấp, thống trị căncước công dân (mẫu số CC08);

i) Phiếu điều chỉnh thông tin căn cướccông dân (mẫu số CC09);

k) Phiếu chuyển hồ sơ căn cước côngdân (mẫu số CC10);

l) Túi hồ sơ căn cước công dân (mẫu số CC11).

m)2Biên bản giao thừa nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân (mẫu CC12);

n)3Giấy đề nghị xác nhận số chứng minh nhân dân (mẫu CC13).

2. Những biểu mẫu được thực hiện trongthu thập, cập nhật thông tin cửa hàng dữ liệu non sông về dân cư (ký hiệu là DC),bao gồm:

a) Phiếu tích lũy thông tin người dân (mẫu số DC01);

b) Phiếu update thông tin cư dân (mẫu số DC02).

Điều 4. Quản lí lýcác biểu mẫu4

1. Cỗ Công an thống nhất làm chủ cácbiểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này; in, thiết kế biểu chủng loại CC11 cho Công an những đơn vị, địa phương.

2. Viên Cảnh sát làm chủ hành chính vềtrật tự thôn hội in, làm chủ và thiết kế biểu mẫuCC01, CC13 áp dụng tại Trung trọng tâm Căn cướccông dân quốc gia.

3. Công an tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tổ chức in, cai quản và phân phát hành các biểumẫu CC01, CC02, CC08,CC12, CC13, DC01 và DC02 choCông an các đơn vị, địa phương ở trong quyền quản lí lý.

4. Những biểumẫu CC02, CC03, CC04,CC05, CC06, CC07, CC09 với CC10 được in ấn trực tiếp từ laptop khi làm thủ tụccấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân. Chủng loại được in ra đã bao hàm các thôngtin được trích xuất, thống kê lại từ Cơ sở tài liệu căn cước công dân theo phạm vilưu trữ của từng 1-1 vị.

5. Những biểumẫu CC01, CC02, CC04,CC05, CC06, CC07, CC08, CC09, CC10, CC12, CC13, DC01 với DC02 đượcin trên khổ giấy 210 mm x 297 milimet (A4). Mẫu mã CC03được in ở khổ giấy 148 mm x 210 mm (A5). MẫuCC01 và chủng loại CC08 được in 02 mặt. Mẫu CC11 có size 250 mm x 330 mm, được intrên giấy Kraft định lượng 250g/m2.

6. Các biểu mẫu mức sử dụng tại Thông tưnày được in bởi mực đen trên nền giấy trắng. Riêng biệt mẫuCC11 được in bởi mực black trên nền giấy màu nâu vàng. Trong khi in ấn không đượcthay đổi văn bản của biểu mẫu; Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệmquản lý bài toán in, cấp phép biểu mẫu mã và bao gồm sổ sách theo dõi.

Điều 5. Gớm phíin, tạo biểu mẫu

1. Kinh phí đầu tư in, xây dừng biểu mẫu mã sửdụng trong công tác làm việc cấp, thống trị thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước côngdân và cơ sở dữ liệu giang sơn về người dân được thực hiện từ nguồn ngân sách đầu tư thườngxuyên của bộ Công an cấp cho Công an những đơn vị, địa phương.

2.5 CụcCảnh sát thống trị hành bao gồm về cô đơn tự làng hội nhà trì, phối hợp với Cục Kếhoạch và Tài chính, những đơn vị có liên quan lập lường trước kinh phíin, phát hành những biểu mẫu mã và giấy in biểu mẫu mã CC01,CC11, giấy in mẫuCC02 sử dụng tại Trung vai trung phong Căn cước công dân giang sơn và mẫu mã CC11 cấp cho Công an những đơn vị, địa phương.

Tháng 9 mặt hàng năm, Công an những đơn vị,địa phương lập dự trù nhu cầu sử dụng biểu mẫu CC11của 1-1 vị, địa phương mình mang đến năm tiếp theo sau gửi viên Cảnh sát cai quản hànhchính về trơ tráo tự thôn hội để tổng hợp, report Bộ Công an.

3.6Công an những đơn vị, địa phương lập dự trù ngân sách đầu tư in, thiết kế biểu mẫu sử dụngtrong công tác làm việc cấp, cai quản thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dânvà các đại lý dữ liệu nước nhà về người dân quy định trên khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thôngtư này.

Điều 6. Yêu thương cầughi biểu mẫu

1. Ghi đầy đủ, thiết yếu xác, ví dụ nộidung trong từng biểu mẫu, chữ viết yêu cầu cùng một nhiều loại mực.

2. Bạn đến làm giấy tờ thủ tục không biếtchữ hoặc quan yếu tự kê khai được thì nhờ bạn khác kê khai hộ theo lời khaicủa mình. Bạn kê khai hộ nên ghi “Người viết hộ”, kê khai trung thực, ký,ghi rõ bọn họ tên và phụ trách về việc kê khai hộ đó.

3. Các cột, mục trong biểu chủng loại phảiđược ghi theo như đúng chú thích hợp hướng dẫn trong số biểu chủng loại (nếu có) và quy địnhtại Thông tứ này. Ngôi trường hợp thông tin ghi trong cột, mụccủa biểu mẫu mã dài thì được viết tắt dẫu vậy phải đảm bảo an toàn rõ các thông tin cơ bản.

4. Màu sắc mực nhằm ghi biểu mẫu, chữ cam kết củangười có thẩm quyền và những nội dung trong biểu mẫu chỉ được sử dụng màu mực xanh,tím than hoặc đen.

Chương II

CÁCH GHI CÁC BIỂUMẪU

Điều 7. Tờ khaiCăn cước công dân (CC01)

1.7 mẫu CC01 được dùng để công dân kê khai thông tin vềnhân thân của bản thân mình khi có yêu mong cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân (kể cảtrường hòa hợp công dân kê khai trên trang thông tin điện tử dịchvụ công trực tuyến).

2. Biện pháp ghi thông tin

a) Mục “Họ, chữ đệm với tên”, “Họ và tên thường gọi khác”:ghi khá đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủdấu. Chỉ ghi họ, tên gọi khác nếu trong giấy tờ khai sinh cóhọ và tên thường gọi khác;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghingày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước côngdân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lạighi 02 chữ số;

c) Mục “Giới tính”: ví như giới tính namghi là “Nam”, trường hợp giới tính thanh nữ ghi là “Nữ”;

d) Mục “Dân tộc”, “Tôn giáo”: ghi dântộc, tôn giáo của công dân được cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân nhưtrong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhấn dân tộc, tôn giáo của ban ngành cóthẩm quyền;

đ) Mục “Quốc tịch”: ghi quốc tịch củacông dân được cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân như trên giấy tờ khai sinhhoặc giấy tờ minh chứng có quốc tịch nước ta của cơ quancó thẩm quyền;

e) Mục “Tình trạng hôn nhân”: ghitình trạng hôn nhân gia đình hiện trên của công dân được cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cướccông dân, gồm: không kết hôn, sẽ kết hôn hoặc vẫn ly hôn;

g) Mục “Nhóm máu” (nếu có): ghi theobản tóm lại về xét nghiệm xác định nhóm máu của công dân đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

h)8 Mục“Nơi đăng ký khai sinh”: Ghi địa danh hành bao gồm cấp xã, cấp huyện, cung cấp tỉnhtheo giấy khai sinh của công dân. Trường hòa hợp giấy khai sinh không ghi không thiếu địadanh hành chính theo cấp cho xã, cung cấp huyện, cung cấp tỉnh thì ghi địa danh hành chínhtheo giấy khai sinh đó. Trường hợp địa danh hành bao gồm có sự đổi khác thì ghitheo địa điểm hành chính mới đã được biến hóa theo quy định;

i)9 Mục“Quê quán”: Ghi địa điểm hành thiết yếu cấp xã, cấp cho huyện, cấp cho tỉnh theo giấy khaisinh, sổ hộ khẩu. Trường hợp các sách vở đó không ghi đầyđủ địa danh hành bao gồm theo cấp xã, cấp cho huyện, cấp cho tỉnh thì ghi địa danh hànhchính theo giấy tờ đó. Ngôi trường hợp địa điểm hành thiết yếu có sựthay thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính mới sẽ được đổi khác theo quy định;

k) Mục “Nơi thường trú”: ghi đầy đủ,chính xác theo sổ hộ khẩu. Trường hợp công dân kiến nghị cấp,đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân vào biên chế chính thứccủa Quân nhóm nhân dân, Công an nhân dân sẽ ở triệu tập trong doanh trại, công ty ởtập thể ghi theo giấy trình làng của cơ quan, đơn vị cấp cho công dân;

l) Mục “Nơi ở hiện tại tại”: ghi đầy đủ,rõ ràng, đúng chuẩn nơi ở hiện tại của công dân theo lắp thêm tự số nhà, đường phố;thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh; tỉnh/thành phố trực trực thuộc Trung ương;

m) Mục “Nghề nghiệp”: ghi rõ nghềnghiệp đã làm, trường hợp là quân nhân sẽ tại ngũ thì để trống. Mục “Trìnhđộ học tập vấn”: ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng,trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, xuất sắc nghiệp trung học cơ sở...);

n) các mục 17, 18, 19, 20, 21: ghi đầyđủ họ, chữ đệm, tên; quốc tịch; số Căn cước công dân hoặc minh chứng nhân dânvào những mục khớp ứng trong biểu mẫu (nếu có);

o)10 Mụcyêu cầu của công dân:

- “Cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cướccông dân”: Đối với những trường hợp cấp cho lần đầu thì ghi cấp cho mới; đối với các trườnghợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc tất cả sự nắm đổi, sai sót thông tin trên thẻ Căncước công dân hoặc công dân tất cả yêu ước đổi thẻ thì ghi cấp đổi; so với các trườnghợp mất thẻ hoặc được quay trở về quốc tịch vn thì ghi cung cấp lại;

- “Chuyển vạc thẻ Căn cước công dânđến add của công dân”: Trường thích hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cướccông dân bao gồm yêu cầu chuyển phân phát thẻ Căn cước công dân thìghi “có” và ghi đầy đủ địa chỉ cửa hàng nhận, số điện thoại cảm ứng liên hệ, nếu không có yêu cầuthì ghi “không”;

p) Mục “Ngày....tháng năm ”: ghi rõngày, tháng, năm công dân khai tờ khai cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

q)11Phần mã vén hai chiều mã hóa toàn thể thông tin nhân thân của công dân cùng cácthông tin phục vụ thống trị trên Tờ khai Căn cước công dân trực tuyến.

Mục “Thời gian hẹn”: Đăng ký ngày cụthể công dân đến cơ quan thống trị căn cước công dân làm thủ tục cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân; mục “Tại”: Ghi tên phòng ban quản lýcăn cước công dân nhưng công dân đk đến làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căncước công dân”.

3. Mục "Kết quả xác minh”: đối vớitrường vừa lòng hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân đề nghị xác minhqua tàng thư căn cước công dân thì đơn vị mừng đón hồ sơ ý kiến đề xuất Đội tàng thưcăn cước công dân trực thuộc Phòng Cảnh sát cai quản hành thiết yếu về cá biệt tự làng mạc hội đốichiếu, xác minh với hồ sơ gốc và trả lời kết quả cho đơn vị chức năng yêu cầu.

Điều 8. Phiếu thunhận tin tức căn cước công dân (CC02)

1. MẫuCC02, do Công an nơi mừng đón hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước côngdân lập bên trên cơ sở đối chiếu thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốcgia về cư dân với tờ khai căn cước công dân. Sau thời điểm đối chiếu thông tin củacông dân, chủng loại CC02 được ấn trực tiếp từ trang bị inđể công dân ký kết vào Phiếu thu nhận thông tin.

2. Mã số, mã gạch một chiều: mỗi hồsơ đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được lắp một mã số, mà vạchriêng để quản lý và được in ấn trên Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân.

3.12 Sốthẻ Căn cước công dân: Cán cpu hồ sơ cập, đổi, cung cấp lại Căn cước công dân,khi nhận được kết quả phê phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ Căncước công dân (thẻ Căn cước công dân hoặc dữ liệu tác dụng phê thông qua cấp, đổi, cấplại thẻ Căn cước công dân được trả về bên trên hệ thống) thực hiện ghi số thẻ Căncước công dân của công dân vào Phiếu thu nhận tin tức Căn cước công dân(CC02).

4. Bí quyết ghi thông tin:

a) từ bỏ mục 1 mang đến mục 13: ghi những thôngtin của công dân theo phía dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông bốn này;

b) từ bỏ mục 14 mang đến mục 16: ghi cácthông tin của công dân theo phía dẫn ở phần ghi chú biểu chủng loại CC01;

c) Mục 17: hình ảnh chân dung của công dâncó kích thước 4 cm x 6 cm, nền hình ảnh màu trắng;

d) Mục 18: ghi đặc Điểm nhân dạng củacông dân theo quy định;

đ) Mục 19: chỉ ghi một trong các trườnghợp cấp, đổi, cung cấp lại;

e) Mục 20: ghi mốc giới hạn đã cấp cho Chứngminh nhân dân/Căn cước công dân mang lại công dân (tính cả lầnhiện tại);

f) Mục 21: ghi tên cơ quan Công an lậpPhiếu thu nhận thông tin căn cước công dân;

g) Mục 22: cán bộ kiểm soát Phiếu thunhận tin tức căn cước công dân cam kết và ghi rõ họ tên sau khoản thời gian kiểm tra bảo đảmthông tin đầy đủ, vừa lòng quy định;

h) Mục 23: công dân ghi ngày, tháng,năm làm thủ tục cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân, cam kết và ghi rõ bọn họ tên.

Điều 9. Giấy hẹntrả thẻ Căn cước công dân (CC03)

1. MẫuCC03 bởi cơ quan lại Công an nơi tiếp nhận hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân của công dân lập, cung cấp chocông dân để hẹn ngày mang lại nhận thẻ Căn cước công dân.

2. Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dânđược in trực tiếp từ lắp thêm in sau khoản thời gian đã thu nhận thông tin nhân thân của côngdân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định.

Điều 10. Danhsách khuyến nghị duyệt làm hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CC04)

1. MẫuCC04 vì chưng cơ quan lại Công an tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước côngdân lập, đề xuất lãnh đạo đơn vị chăm bẵm hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căncước công dân.

2. Bí quyết ghi thông tin:

a) Mục (1): ghi tên cơ quan cấp cho trêntrực tiếp của phòng ban của người khuyến nghị duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căncước công dân;

b) Mục (2): ghi tên phòng ban của ngườiđề xuất chăm chút hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân;

c) Mục (3): ghi chức danh của ngườicó thẩm quyền chuẩn y hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

d) Mục “Số: …./….”: ghi số của danh sách lời khuyên duyệt hồ nước sơ đề nghị cấp, đổi, cấp cho lạithẻ Căn cước công dân;

đ) Mục “Mã số danh sách”: là mã sốchung của các hồ sơ trong danh sách khuyến nghị duyệt hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp lạithẻ Căn cước công dân;

e) Cột “STT”: ghi số vật dụng tự của từnghồ sơ trong danh sách lời khuyên duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cướccông dân;

f) Cột “Mã số Phiếu thu nhận thôngtin căn cước công dân của công dân”: ghi mã số bên trên Phiếu thu dấn thông tincăn cước công dân của công dân;

g) Cột “Họ, chữ đệm cùng tên khaisinh”, “Giới tính”, “Ngày sinh”, “Loại cấp”, “Số thẻ Căn cước công dân đang đượccấp”: ghi theo các mục thông tin tương ứng trên Phiếu thu nhận thông tin căn cướccông dân;

h) Mục “Ý kiến của người có thẩm quyềnduyệt hồ sơ”: người dân có thẩm quyền để mắt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân ghi rõ ý kiến của chính bản thân mình là “đồng ý” hoặc“không đồng ý”, ví như không chấp nhận trường hợp nào thì ghi rõ các trường hợp đó.

Điều 11. Phiếugiao dấn hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân đề xuất tra cứu(CC05)

1. MẫuCC05 do 1-1 vị chào đón hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước côngdân lập, đề xuất lãnh đạo đơn vị quyết định chuyển những hồ sơ kiến nghị cấp, đổi, cấplại thẻ Căn cước công dân yêu cầu tra cứu qua tàng thư căn cước công dân.

2. Bí quyết ghi thông tin:

a) Mục (1): đứng tên cơ quan cấp cho trêntrực tiếp của phòng ban của tín đồ giao hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cướccông dân cần tra cứu;

b) Mục (2): ghi tên phòng ban của ngườigiao hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân phải tra cứu;

c) Cột “STT”: ghi số đồ vật tự của từnghồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân trong danh sách được gửi;

d) những cột “Họ, chữ đệm cùng tên khaisinh”, “Giới tính”, “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi các thôngtin của công dân theo hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻCăn cước công dân;

đ) Cột “Mã số Phiếu thu thừa nhận thôngtin căn cước công dân”: ghi mã số trên Phiếu thu nhận thông tin căn cước côngdân của công dân;

e) Mục “Tổng số hồ nước sơ”: ghi toàn bô hồsơ kiến nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân được bàn giao;

g) Mục “Cán cỗ lập phiếu”: cán bộ lậpphiếu ký, ghi rõ bọn họ tên để report chỉ huy duyệt;

h) Mục “Thủ trưởng đối chọi vị”: Thủ trưởngđơn vị duyệt, ký kết và ghi rõ họ tên;

i) Mục “Giao hồ sơ”: ghi rõ ngày,tháng, năm giao hồ sơ. Mặt giao và mặt nhận ký ghi rõ họ với tên;

k) Mục “Nhận kết quả tra cứu”: ghi rõngày, tháng, năm nhận kết quả. Bên giao và bên nhận ký ghi rõ họ và tên.

Điều 12. Đề xuấtphê chuẩn y hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân (CC06)

1.13 mẫu mã CC06 vị Trung trung tâm Căn cước công dân quốc gia lậpđể khuyến cáo lãnh đạo cục Cảnh sát thống trị hành chủ yếu về trật tự buôn bản hội phê duyệthồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân. Chủng loại này đượclập theo danh sách hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân củaCông an những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi đến.

2. Phương pháp ghi thông tin:

a) Mục “Số: …./….”: ghi số của văn phiên bản đề xuất phê duyệt hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp lạithẻ Căn cước công dân;

b) Cột “STT”: ghi số vật dụng tự của từngmã số list trong khuyến nghị phê trông nom hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căncước công dân;

c) Cột “Đơn vị”: đề tên của đối kháng vịtiếp nhận hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân của công dân;

d) Cột “Mã số những danh sách”: ghi mãsố của từng danh sách đề xuất duyệt hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cướccông dân;

đ) Cột “Tổng số danh sách”: ghi tổngsố các danh sách vào cột “mã số những danh sách”;

e) Cột “Hồ sơ”: ghi tổng số hồ sơtrong list có mã số danh sách tương ứng cột “Tổng số”, trong các số đó ghi rõ sốlượng hồ nước sơ phù hợp lệ, đủ đk cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân vào cột“Hợp lệ” và số lượng hồ sơ chưa hợp lệ, không được điều kiệncấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân vào cột “Không vừa lòng lệ”.

Điều 13. Giấyxác thừa nhận số chứng tỏ nhân dân (CC07)

1. MẫuCC07 vì chưng cơ quan Công an nơi mừng đón hồ sơ kiến nghị cấp thẻ Căn cước côngdân lập để xác nhận số minh chứng nhân dân (9 số) đang được cấp lần gần nhất khicông dân bao gồm yêu cầu xác nhận số chứng tỏ nhân dân cũ.

2. Thủ trưởng đơn vị chức năng nơi tiếp nhận hồsơ đề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân cam kết giấy xác nhận số Chứngminh nhân dân của công dân.

Điều 14. Báo cáocông tác cấp, thống trị căn cước công dân (CC08)

1.14 mẫu CC08 dùng làm Công an cấp cho tỉnh, Công an cấp huyệnthống kê, báo cáo kết trái về công tác cấp, thống trị căn cước công dân. Định kỳ hằngtháng, quý, 06 tháng, 01 năm, Công an cấp tỉnh đề nghị gửi report về viên Cảnh sátquản lý hành thiết yếu về cá biệt tự làng mạc hội.

2. Số liệu, ngôn từ trong report phảichính xác, rõ ràng, đầy đủ.

Điều 15. Phiếuđiều chỉnh thông tin căn cước công dân (CC09)

1. MẫuCC09 bởi cơ quan liêu Công an nơi chào đón hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cướccông dân lập khi công dân có thay đổi về khu vực thường trú, hộ tịch và các loạithay thay đổi để điều chỉnh thông tin của công dân trong làm hồ sơ tàng thư căn cướccông dân. Phòng ban Công an nơi tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ chuyển Phiếu điềuchỉnh tin tức căn cước công dân cho cơ quan quản lý tàng thư căn cước côngdân Công an cung cấp tỉnh quản lý, khai thác.

2. Cách ghi thông tin:

a) từ bỏ mục 1 cho mục 3: ghi các thôngtin của công dân theo phía dẫn trên Khoản 2 Điều 7 Thông tứ này;

b) Mục “Nội dung điều chỉnh thôngtin”: ghi rõ tháng ngày năm công dân có thay đổi về nơi đk thường trú hoặcnhững thay chuyển đổi (lưu ý: đối với nơi đk thường trú bắt đầu ghi đầy đủ,chính xác theo Phiếu báo đổi khác về nhân khẩu, hộ khẩu; đốivới hầu hết thay đổi khác ghi theo ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền đến phép thay đổi các thông tin của công dân);

c) Mục “Ngày....tháng…. Năm….” ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghi Phiếuđiều chỉnh thông tin căn cước công dân;

d) Mục “Phê chăm bẵm của Thủ trưởng đơnvị”: Thủ trưởng cơ quan làm chủ căn cước công dân nơi điều chỉnh thông tin cótrách nhiệm phê duyệt những thông tin được thu thừa nhận trong Phiếu điều chỉnh thôngtin căn cước công dân của công dân;

đ) Mục “Người được điều chỉnh”: ngườiđược kiểm soát và điều chỉnh thông tin căn cước công dân có nhiệm vụ kiểm tra lại cácthông tin đã làm được thu thừa nhận trong Phiếu kiểm soát và điều chỉnh thông tin căn cước công dân,sau đó ký, ghi rõ chúng ta tên.

Điều 16. Phiếuchuyển làm hồ sơ Căn cước công dân (CC10)

1. MẫuCC10 dùng cho ban ngành nơi mừng đón hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cướccông dân lập để bàn giao hồ sơ căn cước công dân vào trường phù hợp công dânchuyển nơi đk thường trú đi các tỉnh, thành phố khácvà những trường đúng theo công dân được cung cấp thẻ Căn cước công dân bên cạnh nơi đăng ký thườngtrú, thì hồ sơ đó sẽ tiến hành chuyển về tàng thư căn cước công dân Công an cấp cho tỉnhnơi đk thường trú của công dân nhằm quản lý.

2. Cách ghi thông tin:

a) Mục “Kính gửi”: ghi rõ đơn vị chức năng nơinhận làm hồ sơ căn cước công dân;

b) tự mục 1 cho mục 4: ghi những thôngtin của công dân theo phía dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông bốn này;

c) Mục “Ý loài kiến đề xuất”: ghi ngắn gọn,cụ thể chủ ý trao đổi giữa đơn vị gửi hồ sơ và đơn vị nhận làm hồ sơ căn cước côngdân;

d) Mục “Xin trả lại phiếu này cho”:ghi đầy đủ, cụ thể tên đơn vị gửi hồ sơ căn cước công dân;

đ) Mục “Ngày....tháng....năm….”: ghi rõ ngày, tháng, năm giữ hộ Phiếu đưa hồ sơcăn cước công dân cùng ngày, tháng, năm thừa nhận Phiếu chuyển hồsơ căn cước công dân.

Điều 17. Túi hồsơ Căn cước công dân (CC11)

1. MẫuCC11 được sử dụng cho cơ quan cai quản hồ sơ tàng thư căn cước công dân đựngtài liệu, gồm: Tờ khai Căn cước công dân, Phiếu thu nhận thông tin Căn cướccông dân, Phiếu gửi hồ sơ căn cước công dân, Phiếu kiểm soát và điều chỉnh thông tin vàcác tài liệu khác tương quan đến công tác làm việc cấp, thống trị thẻ Căn cước công dân.

2. Biện pháp ghi thông tin:

a) Mục “Số thẻ Căn cước”: ghi đầy đủ,cụ thể 12 số Căn cước công dân;

b) Mục “Họ, chữ đệm và tên”; “Giới tính”;“Ngày, tháng, năm sinh”; “Nơi đk thường trú”; “Quê quán”: ghi những thôngtin của công dân theo phía dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông bốn này;

c) Mục “Ngày, tháng, năm lập hồ nước sơ”:ghi cụ thể ngày, tháng, năm lập làm hồ sơ căn cước công dân;

d) Mục “Cán bộ lập”; “Đơn vị lập”:ghi đầy đủ, rõ ràng tên cán cỗ lập làm hồ sơ và đơn vị chức năng lập làm hồ sơ căn cước công dân;

đ) Mục “Hồ sơ gồm”: ghi đầy đủ, gắng thểcác tài liệu được giữ giàng trong hồ sơ căn cước công dân.

Điều 17a. Biênbản giao thừa nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CC12)15

1. MẫuCC12 cần sử dụng cho đơn vị chức năng làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dânbàn giao làm hồ sơ cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân cho đối kháng vị quản lý hồ sơtàng thư Căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát cai quản hành bao gồm về cô đơn tựxã hội Công an tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp,đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm kiểm travà nhận không thiếu hồ sơ theo quy định.

2. Bí quyết ghi thông tin:

a) Mục “hồi....giờ...., ngày, tháng,năm”: Ghi tương đối đầy đủ giờ, ngày, tháng, năm chuyển giao hồ sơ; “tại”: Ghi theo địa điểmnơi bàn giao hồ sơ;

b) Mục “đại diện bên giao” và “đại diệnbên nhận”: Ghi không thiếu họ tên, cấp cho bậc, chức vụ, đơn vị chức năng công tác của cán cỗ đơnvị giao và đơn vị nhận hồ nước sơ”;

c) Mục “Tổng số hồ nước sơ”: Ghi đầy đủ tổngsố làm hồ sơ bàn giao; trong những số đó ghi đầy đủ “Tổng số hồ nước sơ cung cấp mới”, “Tổng số hồ sơcấp đổi”, “Tổng số hồ sơ cung cấp lại”.

d) Mục “Có list kèm theo tự số hồsơ....đến số hồ nước sơ...”: Ghi số thứ tự theo list hồ sơ bàn giao.

3. Mục “Bên nhận”, “Bên giao”:

a) Đối với ngôi trường hợp chuyển nhượng bàn giao hồ sơtrong phòng Cảnh sát cai quản hành chủ yếu về cá biệt tự làng mạc hội thì lãnh đạo cung cấp Độicó trách nhiệm ký chứng thực vào biên bản bàn giao. Cán bộ bên giao, bên nhận cótrách nhiệm ký, ghi rõ họ, tên vào biên bạn dạng giao nhận.

b) Đối với ngôi trường hợp chuyển giao hồ sơgiữa Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát thống trị hành chủ yếu về đơn thân tự xã hộithì chỉ huy Công an huyện và chỉ huy Phòng Cảnh sát cai quản hành thiết yếu về trậttự làng mạc hội nên ký tên, đóng dấu vào biên phiên bản giao nhận. Đối với hồ sơ được cấptại Trung vai trung phong Căn cước công dân giang sơn thuộc viên Cảnh sát cai quản hành chínhvề cô đơn tự xóm hội thì chỉ đạo Trung chổ chính giữa Căn cước công dân nước nhà và lãnh đạoPhòng Cảnh sát thống trị hành chính về cô đơn tự thôn hội mặt nhận ký bàn giao. Cán bộbên giao, bên nhận có trách nhiệm ký, ghi rõ họ, thương hiệu vào biên bạn dạng giao nhận.

Điều 17b. Giấyđề nghị chứng thực số minh chứng nhân dân (CC13)16

1. MẫuCC13 được dùng trong trường vừa lòng công dân sẽ được cung cấp thẻ Căn cước công dânnhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xácnhận số chứng minh nhân dân.

2. Phương pháp ghi thông tin

a) Mục “Họ, chữ đệm với tên”: Ghi đầyđủ họ, chữ đệm cùng tên theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa đủ dấu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghingày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước côngdân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từtháng 3 cho tháng 9 ghi 01 chữ số, những tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;

c) Mục “Giới tính”: nam nữ nam thìghi là “Nam”, giới tính nàng thì ghi là “Nữ”;

d) Mục “Dân tộc”: Ghi dân tộc bản địa củacông dân ý kiến đề nghị cấp giấy chứng thực số chứng minh nhân dân theo giấy khai sinhhoặc sách vở và giấy tờ chứng nhận dân tộc bản địa của cơ quan tất cả thẩm quyền;

đ) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch củacông dân ý kiến đề nghị cấp giấy chứng thực số chứng tỏ nhân dân theo giấy khai sinhhoặc giấy tờ chứng nhận bao gồm quốc tịch nước ta của cơ quan bao gồm thẩm quyền;

e) Mục “Nơi đk khai sinh”, mục“Quê quán”: Ghi theo nguyên lý tại điểm h, điểm i khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

g) Mục “Nơi thường xuyên trú”: Ghi đầy đủ,chính xác theo sổ hộ khẩu.

Điều 18. Phiếuthu thập thông tin cư dân (DC01)

1. MẫuDC01 được dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của chính bản thân mình để thu thập, update vào đại lý dữ liệu non sông về dân cư.

2. Biện pháp ghi thông tin:

a) Mục “Tỉnh/thành phố; Quận/huyện/thịxã; xã/phường/thị trấn; Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ; Làng/phố; Xóm/số nhà”: ghi đầyđủ địa danh hành thiết yếu theo giấy khai sinh; nếu không tồn tại giấy khai sinh thì ghitheo sổ hộ khẩu;

b) Mục “Họ, chữ đệm cùng tên khaisinh/Họ, chữ đệm và tên cha/ Họ, chữ đệm với tên mẹ/Họ, chữ đệm với tên vợ (chồng)”/Họ, chữ đệm với tên người thay mặt hợp pháp/Họ, chữ đệm cùng tên chủ hộ”; “SốCMND/số ĐDCN”; “Nơi đăng ký khai sinh”; “Quê quán”; “Dân tộc”; “Tôn giáo”; “Quốctịch”; “Nơi thường xuyên trú/Nơi ở hiện tại”: ghi như hướng dẫn ở phần ghi chútrong biểu mẫu (nếu có);

c) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”; “Giớitính”: ghi theo hướng dẫn tại các Điểm a, b Khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

d) Mục “Nhóm máu”: trường phù hợp côngdân bao gồm yêu cầu update và có phiên bản kết luận về xét nghiệm khẳng định nhóm ngày tiết củangười đó. Nhóm máu như thế nào thì lưu lại “X” vào ô team máu đó;

đ) Mục “Tình trạng hôn nhân”: trườnghợp công dân chưa kết hôn, đã kết hôn hoặc vẫn ly hôn thì khắc ghi “X” vào ôtương ứng;

e) Mục “Ngày khai”: ghi rõ ngày,tháng, năm công dân ghi Phiếu thu thập thông tin dân cư; ngôi trường hợp người khôngbiết chữ hoặc tất yêu tự kê khai được thì thực hiện theo mức sử dụng tại Khoản 2Điều 6 Thông tứ này.

3. Mục “Trưởng Công an xã/phường/thịtrấn”: Trưởng Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chứng thực Phiếu thu thậpthông tin dân cư của công dân đang cư trú trên địa bàn quản lý.

4. Mục “Cảnh gần cạnh khu vực/Công an viên”: công an khu vực, Công an viên có trọng trách xác nhậnPhiếu thu thập thông tin cư dân của công dân trên địa phận mình đã quản lý.

Xem thêm: 7 Video Hướng Dẫn Sử Dụng Premiere Cc 2017, Hướng Dẫn Sử Dụng Premier Cho Người Mới Bắt Đầu

Điều 19. Phiếu cậpnhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02)

1. MẫuDC02 dùng để công dân kê khai khi gồm sự đổi khác các thông tin về nhân thânquy định trên Khoản 1 Điều 9 chế độ Căn cước công dân.

2. Bí quyết ghi thông tin:

a) Mục “Họ, chữ đệm với tên”; “Số ĐDCN/sốCMND”; “Nơi thường xuyên trú”: ghi như phía dẫn ở chỗ ghi chú trong biểu mẫu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghithông tin của công dân theo hướng dẫn trên Điểm b Khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

c) Mục “Giới tính”: nếu giới tính namđánh vệt “X” vào ô “Nam”, nếu như giới tính nữ lưu lại “X” vào ô “Nữ”;

d) Mục “Nội dung thông tin cập nhật,chỉnh sửa”: ghi theo quyết định cơ quan bao gồm thẩm quyền về việc đổi khác thôngtin của công dân;

đ) Mục “Hồ sơ, tài liệu kèm theo”:ghi đầy đủ, cụ thể các một số loại hồ sơ, tài liệu cố nhiên Phiếu cập nhật, chỉnh sửathông tin dân cư;

e) Mục “Cán bộ đề xuất”: cán bộ Đội Cảnhsát làm chủ hành thiết yếu về trơ thổ địa tự thôn hội Công an cấp cho huyện khi chào đón hồ sơkiểm tra, đối chiếu các thông tin của công dân đầy đủ,chính xác có trách nhiệm khuyến cáo lãnh đạo Công an cấp cho huyện;

g) Mục “Phê coi sóc của cơ sở quản lýCSDLQG về DC”: đại diện thay mặt cơ quan thống trị cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ký,ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN17

Điều 20. Hiệu lựcthi hành và phương pháp chuyển tiếp

1. Thông tư này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm năm nhâm thìn và sửa chữa Thông tư số05/2014/TT-BCA ngày 22 mon 11 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ Công an khí cụ biểumẫu sử dụng trong công tác cấp, cai quản Chứng minh nhân dân.

2. đông đảo nơi chưa xuất hiện điều kiện triểnkhai cung cấp thẻ Căn cước công dân theo công cụ Căn cước công dân thì tiếp tục sử dụngbiểu chủng loại cấp, làm chủ Chứng minh quần chúng. # theo quyết định số998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10 mon 10 năm 2001 của cục trưởng bộ Công an về việcban hành những biểu mẫu sử dụng, vào công tác quản lý hành chính về đơn nhất tự xãhội, muộn nhất đến ngày thứ nhất tháng 01 năm 2020 phải triển khai thống độc nhất theoThông tư này.

Điều 21. Tráchnhiệm thi hành 18

1. Cục trưởng Cục công an quản lýhành thiết yếu về chơ vơ tự làng hội có trọng trách hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việcthực hiện nay Thông bốn này.

2. Thủ trưởng đơn vị chức năng trực nằm trong BộCông an, giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và những cơ quan,tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu tất cả khó khăn, vướngmắc, Công an các đơn vị, địa phương report về bộ Công an (qua Cục công an quảnlý hành chủ yếu về trơ trẽn tự thôn hội) để có hướng dẫn kịp thời.

chỗ nhận: - Văn phòng chính phủ (để đăng công báo và đăng sở hữu trên Cổng TTĐT thiết yếu phủ); - Cổng tin tức điện tử của bộ Công an; - Lưu: VT, V03(P4).

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG Đại tướng đánh Lâm

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN19

1. Họ, chữ đệm và tên(1): ………………………………………………………………………………..

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếucó)(1):...................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../…..; 4. Giới tính (Nam/nữ): ……………………………………..

5. Số CMND/CCCD(2):

6. Dân tộc: ……………………….., 7. Tôn giáo:………………….…. 8. Quốc tịch: ………………….

9. Tình trạng hôn nhân: …………………………………….10. Nhóm máu (nếu có): ……………….

11. Nơi đăng ký khai sinh: ……………………………………………………………………………….

12. Quê quán: …………………………………………………………………………………………….

13. Khu vực thường trú: ………………………………………………………………………………………

14. Nơi ở hiện nay tại: ………………………………………………………………………………………..

15. Nghề nghiệp:…………………………………..16.Trình độ học tập vấn: …………………………….

17. Họ, chữ đệm cùng tên của cha(1):…………………………………..Quốc tịch: ……………………

Số CMND/CCCD(*):

18. Họ, chữ đệm cùng tên của mẹ(1):……………………………………Quốc tịch: …………………….

Số CMND/CCCD(*):

19. Họ, chữ đệm cùng tên của bà xã (chồng)(1):…………………………..Quốc tịch: ……………………..

Số CMND/CCCD(*):

20. Họ, chữ đệm với tên của bạn ĐDHP(1):………………………. Quốc tịch: …………………….

Số CMND/CCCD(*):

21. Họ, chữ đệm với tên của chủ hộ(1):…………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD(*):

Quan hệ với chủ hộ: ………………………………………………………………………………………

22. Yêu ước của công dân:

- Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước côngdân: ……………………………………………………………

- chuyển phát thẻ CCCD đến add củacông dân (có/không): …………………………………….

Địa chỉ nhận:………………………………………….Số năng lượng điện thoại: …………………………………..

Tôi xin khẳng định những tin tức kêkhai bên trên là đúng sự thật./.

(3)

(MÃ VẠCH 2 CHIỀU) (Mã tờ khai kê khai trực tuyến)

….., ngày….tháng….năm….. NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

(4)

Thời gian hẹn: ………………………………………………..

Tại:

KẾTQUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân -Phòng cảnh sát QLHC về TTXH trả lời công dụng đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc(có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu tất cả hồ sơ cội thì có nội dung gì không giống với tờkhai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………., ngày…..tháng…..năm….. …………………………………………..(5)

Cán bộ tra cứu (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú: - (1): Ghi chữ in hoa đủdấu.

- (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cung cấp lần sớm nhất (nếu làCMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch ốp chéo).

- (3) với (4): sử dụng trong kêkhai trực tuyến;

- (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căncước công dân Phòng công an QLHC về TTXH.

- (*): Không phải công dân phảikê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tắt của đại diện thay mặt hợp pháp./.

(Mã số, mã gạch một chiều)

PHIẾU THU NHẬN THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số thẻ CCCD: ……………………………….

17.

Ảnh chân dung 4cm x 6cm

1. Họ, chữ đệm cùng tên: ………………………………………………………………

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có):………………………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Giới tính:……..

5. Số CMND/CCCD đã có cấp:

Cấp ngày: ...../…../….. địa điểm cấp:………………………………………………………………………….

6. Dân tộc…………….……… 7. Tôn giáo: …………..…… 8. Quốc tịch…………………………….

9. Nơi đk khai sinh: …………………………………………………………………………………

10. Quê quán: …………………………………………………………………………………………….

11. Chỗ thường trú ………………………………………………………………………………………..

12. Nghề nghiệp:…………………………. 13. Trình độ học vấn: …………………………………….

14. Họ, chữ đệm với tên của cha: ………………………………………………………………………..

15. Họ, chữ đệm cùng tên của mẹ: ………………………………………………………………………..

16. Họ, chữ đệm cùng tên của vợ (chồng): ……………………………………………………………….

18. Đặc Điểm nhân dạng: ………………………………………………………………………………..

19. Nhiều loại cấp:……….. 20. Cấp cho lần thứ:…………………. 21. Đơn vị lập:………………………………

Cái phải

Trỏ phải

Giữa phải

Nhẫn phải

Út phải

Cái trái

Trỏ trái

Giữa trái

Nhẫn trái

Út trái

4 ngón chụm tay trái

4 ngón chụm tay phải

22. Cán cỗ kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

23. ……., ngày….tháng….năm…. Tín đồ khai ký, ghi rõ chúng ta tên

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

GIẤY HẸN

Trả thẻ Căn cước công dân

Công an …………………………………………………………………………………………………đã đón nhận hồ sơ cùng làm giấy tờ thủ tục thẻ Căn cước công dân đối vớicông dân:

Họ, chữ đệm và tên: ……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………/…………../………………

Giới tính: ………………………………………………….

Nơi hay trú: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian hẹn trả thẻ Căn cước côngdân so với công dân ……………………………………….. Vào…………………… giờ……… phút, thứ………………………. Ngày:……../………/…………..

……………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày…..tháng…..năm…. NGƯỜI LẬP GIẤY HẸN (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

…………………………………(1) …………………………………(2) -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: ……………/……………

……, ngày ….. Tháng ….. Năm …..

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊCẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Kính gửi:………………………………………………….

……………..(2) ý kiến đề xuất …………………….(3) chu đáo hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân, danhsách ví dụ sau đây:

Mãsố danh sách

STT

Mã số Phiếu thu nhận tin tức CCCD

Họ, chữ đệm cùng tên khai sinh

Giới tính

Ngày sinh

Loại cấp

Số CCCD đã có cấp

Đề nghị đồng chíxem xét, quyết định.

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT (Ký, ghi rõ họ tên)

CHỈ HUY ĐỘI (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ý loài kiến của người có thẩm quyền cẩn thận hồ sơ: ……………………………

………………………….(3) (Ký, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng dấu)

……………………(1) ……………………(2) -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

PHIẾU GIAO NHẬN

Hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấplại thẻ Căn cước công dân yêu cầu tra cứu

STT

Họ, chữ đệm với tên khai sinh

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Mã số Phiếu thu nhận thông tin CCCD

Tổng số hồ nước sơ: ………………………………………………………………………………………….

Mỗi hồ nước sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân yêu cầu tra cứu gồm những: Tờ khai Căn cước công dân cùng Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân.

Phiếu này được lập thành 02 bản,bên giao và mặt nhận mỗi mặt giữ 01 bản.

Cán cỗ lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị chức năng (Ký, ghi rõ họ tên)

Giao làm hồ sơ tra cứu giúp Ngày…..tháng…..năm…..

Nhận hiệu quả tra cứu giúp Ngày…..tháng…..năm…..

Bên giao

Bên nhận

Bên giao

Bên nhận

Ghi chú: Bêngiao, bên nhận ký, ghi rõ bọn họ tên, chức vụ, đơn vị.

CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH TRUNG TÂM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN QUỐC GIA -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: ……../……..

………., ngày ….. Mon ….. Năm ……

ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI,CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN20

Kính gửi:Lãnh đạo viên Cảnh sát thống trị hành chủ yếu về đơn chiếc tự làng hội

Trung trọng điểm Căn cước công dân non sông đềnghị chỉ huy Cục Cảnh sát quản lý hành chủ yếu về chưa có người yêu tự làng mạc hội phê chăm chút hồ sơđề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân, danh sáchcụ thể sau:

STT

Đơn vị

Mã số các danh sách

Tổng số danh sách

Hồ sơ

Tổng số

Hợp lệ

Không thích hợp lệ

<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *