Truyền thống tiếng anh là gì

Văn uống hóa là 1 đề tài được nhiều người yêu mê thích.

Bạn đang xem: Truyền thống tiếng anh là gì

Tìm phát âm văn hóa, làng mạc hội đem đến cho mình trí thức. Khám phá các phong tục tốt rất đẹp khiến cho bạn trsinh hoạt bắt buộc yêu thương quốc gia, nhỏ người cùng thêm đắm đuối du ngoạn.

Đang xem: Giàu truyền thống lịch sử tiếng anh là gì

Nếu mê mẩn văn hóa, hẳn bạn cũng mê mẩn tò mò các vùng đất new.

Xem thêm: Tài Sản Nợ Là Gì ? Phân Biệt Tài Sản Và Nguồn Vốn Của Doanh Nghiệp

Vậy bạn nên khám phá những từ vựng giờ đồng hồ Anh du ngoạn về văn hóa truyền thống, các bạn sẽ thêm hâm mộ nghành nghề này đấy!

*

Các từ bỏ vựng tiếng anh du lịch về văn uống hóa

Acculturation /əˌkʌltʃəˈreɪʃn /: sự chào đón với chuyển đổi vnạp năng lượng hóa

Assimilate /əˈsɪməleɪt/: đồng hóa

Ancient monument /ˈeɪnʃənt ˈmɑːnjumənt/: tượng đài cổ

Buddhist culture /ˈbʊd.ɪst. ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống Phật giáo

Belief /bɪˈliːf/: niềm tin

Confucius culture /kənˈfjuː.ʃəs.ˈkʌl.tʃɚ /: văn hóa Nho giáo

Christian culture /ˈkrɪs.ti.ən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Cơ Đốc giáo

Civilization /ˌsɪvələˈzeɪʃn/: nền văn minh

Conformity /kənˈfɔːm/: sự tuân theo

Cultural conflicts /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈkɒn.flɪkt/: sự xung đột văn uống hóa

Cultural Diffusion /ˈkʌl.tʃɚ.əl dɪˈfju·ʒən/: sự lan truyền văn uống hóa

Cultural diversity /ˈkʌl.tʃɚ.əl daɪˈvɜː.sə.ti/: nhiều dạng văn hóa

Cultivation culture /ˈkʌl.tə.veɪ.ʃən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống tu luyện

Cultural exchange /ˈkʌltʃərəl ɪksˈtʃeɪndʒ/: hội đàm văn uống hóa

Cultural integration /ˈkʌltʃərəl ɪntɪˈɡreɪʃn/: hội nhập vnạp năng lượng hóa

Cultural assimilation /ˈkʌltʃərəl əˌsɪməˈleɪʃn/: sự đồng nhất về văn hóa

Cultural difference /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: sự khác hoàn toàn văn hóa

Cultural specificity /ˈkʌltʃərəl spesɪˈfɪsəti/: nét đặc trưng văn uống hóa

Cultural uniqueness /ˈkʌltʃərəl juˈniːknəs/: nét lạ mắt trong văn uống hóa

Cultural festival /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: liên hoan văn hóa

Cultural heritage /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ/: di sản vnạp năng lượng hoá

Culture shock /ˈkʌltʃər ʃɑːk/: cú sốc văn hóa

Cultural variation /ˈkʌltʃərəl.ver.iˈeɪ.ʃən/: sự biến dị vnạp năng lượng hóa

Cultural homogenization /ˈkʌl.tʃɚ.əl həˌmɒdʒ.ɪn.aɪˈzeɪ.ʃən/: sự đồng nhất vnạp năng lượng hóa

Cultural landscape /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈlænd.skeɪp/: cảnh quan tiền văn hóa

Cultural tradition – /ˈkʌl.tʃɚ.əl trəˈdɪʃ.ən/: truyền thống văn uống hóa

Cultural trait /ˈkʌl.tʃɚ.əl treɪt/: nét văn hóa

Culture hearth /ˈkʌl.tʃɚ.əl hɑːθ/: cái nôi vnạp năng lượng hóa

Discriminate (against smb) /dɪˈskrɪmɪneɪt əˈɡeɪnst/: phân biệt đối xử (cùng với ai)

Dialect /’daɪ.ə.lekt/: tiếng địa phương

Semi – divine culture /ˈsem.aɪ. dɪˈvaɪn, ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa phân phối Thần

Ethical standard /ˈeθɪkl stændərd/: chuẩn chỉnh mực đạo đức

Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi

Ethnocentrism /ˌeθ·noʊˈsen·trɪz·əm/: công ty nghĩa dân tộc

Eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt /: nhiều loại trừ

Folk culture /foʊk kʌltʃər/: văn hóa dân gian

Global culture /ˈɡləʊ.bəl ˈkʌl.tʃər/: sự toàn ước hóa văn uống hóa

Global village /ˈɡləʊ.bəl ˈvɪl.ɪdʒ/: làng văn hóa

Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích lịch sử kế hoạch sử

Intangible cultural heritage of humanity: di tích văn hóa phi vật dụng thể của nhân loại

Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hội nhập

Islamic culture /ˈɪz.læm.ˈkʌl.tʃər/: văn hóa Hồi giáo

Local culture /ˈləʊ.kəl ˈkʌl.tʃər/: văn hóa địa phương

Material culture /məˈtɪə.ri.əl ˈkʌl.tʃər/: chất liệu vnạp năng lượng hóa

National identity /ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: bạn dạng sắc đẹp dân tộc

Oral tradition /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/: truyền miệng

Perceptions /pəˈsep.ʃən/: nhận thức

Prejudice /ˈpredʒudɪs/: thành kiến, thành kiến

Religion /rɪˈlɪdʒ.ən/: tôn giáo

Ritual /ˈrɪtʃuəl/: lễ nghi

Race conflict /reɪs kɑːnflɪkt/: xung tự dưng nhan sắc tộc

Racism /ˈreɪsɪzəm/: nhà nghĩa rành mạch chủng tộc

Show prejudice (against smb/smt) /predʒudɪs əˈɡeɪnst/: bộc lộ thành con kiến (với ai, mẫu gì)

Segregation /ˈseɡ.rɪ.ɡeɪt/: sự tách riêng rẽ, sự chia tách, sự phân biệt phối hợp tôn giáo, tín ngưỡng, màu da…

Subculture /ˈsʌbˌkʌl.tʃər/: văn hóa nhóm, văn uống hóa vùng miền

Time-honored / Long –standing culture /ˈtɑɪm ˌɑn·ərd/: nền văn uống hóa thọ đời

Taoist culture /ˈdaʊ. ɪst.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Đạo gia

To be well-preserved /´welpri´zə:vd/: được giữ lại gìn, bảo tồn tốt

To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/: được bắt nguồn từ

To be distorted /dɪˈstɔːrtid/: bị bóp méo, xuyên ổn tạc

To be handed down /tu bi hændid daʊn/: được lưu truyền

To be imbued with national identity /tu bi ɪmˈbjuːd wɪθ ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: mặn mà phiên bản sắc dân tộc

To be at risk / tu bi æt rɪsk/: gồm nguy cơ tiềm ẩn, nguy hiểm

Traditional culture /trəˈdɪʃ.ən.əl.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống truyền thống

Values /ˈvæl.juː/: giá trị

Wonder /ˈwʌndər/: kỳ quan

Quý Khách vẫn học xong xuôi những “Từ vựng giờ đồng hồ Anh phượt về những nền văn hóa phong phú” vì chưng aroma share chưa? Aroma hi vọng bạn sẽ thực hiện những tu vung tieng anh du lich này một bí quyết tác dụng và hãy đọc thêm các nền văn hóa truyền thống khác nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *