Văn thái sư phong thần ở đâu

*
trang chủ » Văn học nước ngoài » chiến vô phong thần diễn nghĩa » Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp

Phong thần diễn nghĩa

Hồi 1: Trụ vương vãi tế miễu bà cô bé Oa Hồi 2: bội phản nước Thương, tô Hộ đề thơ Hồi 3: coi thơ Tây Bá Hầu, sơn Hộ dâng Ðắc Kỷ Hồi 4: giết mổ giai nhân, yêu quái mượn lệnh Hồi 5: Vân Trung Tử dưng kiếm trừ yêu thương Hồi 6: làm Bào Lạc Trụ Vương hại tôi trung Hồi 7: túng thiếu Trọng bày mưu truất phế Khượng Hậu Hồi 8: họ Phương cõng chúa làm phản Triều Ca Hồi 9: Thương thừa Tướng liều mình gián chúa Hồi 10: giờ sấm sanh dị nhân anh hùng Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý Hồi 12: mãng cầu Tra lộ diện ải è Ðường Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện tại hình tảng đá Hồi 14: na Tra dựa vào thầy cứu giúp nhập xác bông sen Hồi 15: Khương Thượng về trằn cưới vợ Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái bồn đốt hại cung nhân Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng báu vật chuộc tội cha Hồi 20: Táng Nghi Sanh download lòng lũ nịnh Hồi 21: Văn vương khoe quan liêu qua năm ải Hồi 22: Văn vương thương con mửa làm thịt hóa thỏ Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm tốt ứng mộng Hồi 24: Văn vương vãi rước Khương Thượng chỗ sông Vị Hồi 25: hồ ly dọn tiệc mời hồ ly Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu sợ hãi Tỉ Can Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dưng mười khoản can Vua Hồi 28: Văn Vương phát Trụ cứu giúp dân Hồi 29: Văn vương chém Sùng Hầu Hổ Hồi 30: Võ Thành Vương làm phản Trụ đầu Châu Hồi 31: Văn Thái Sư xua đuổi theo Phi Hổ Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp thân phụ tại Ðồng quan lại Hồi 33: Hoàng Phi Hổ đánh ải Tụy Thủy Hồi 34: Võ Thành Vương trình làng Tử Nha Hồi 35: Triều Ðiền rước binh trinh thám Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây Hồi 37: Tử Nha về núi mong Nguyên Thỉ Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ tiến công Tây Kỳ Hồi 39: nhì nịnh bị lạnh lẽo nằm co Hồi 40: bốn Tướng cậy phép đoạt thành Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại Hồi 42: Thái Sư thâu được tứ Tướng thần Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập hay Hồi 46: cai quản Thành Tử phá trận Kim quang quẻ Hồi 47: Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng Hồi 48: Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ vương đành lâm nạn Hồi 50: Trận Huỳnh Hà bố cô bắt các Tiên Hồi 51: Tử Nha giật trại đuổi binh yêu thương Hồi 52: Núi tốt Long, Văn Trọng bỏ xác Hồi 53: Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng mạo Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất núm đầu Tây Kỳ Hồi 56: Tử Nha đồ mưu bắt Thiền Ngọc Hồi 57: Trụ Vương không nên Tô Hộ vạc Tây Kỳ Hồi 58: Trời khiến Tử Nha chạm chán Lữ Nhạc Hồi 59: Ân Hồng giữa đường thâu Chánh Ðáng Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp con vua Hồi 61: Ân Hồng nát thây bên trên Thái cực Ðồ Hồi 62: Trương Sơn kế tiếp việc chinh Tây Hồi 63: Thân công báo khuyên Nhứt Ðiện hạ tấn công Tử Nha Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ xác Hồi 66: Hồng Cẩm Vân đẹp mắt số xe duyên Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái tướng Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ cố cương Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt tướng tá Hồi 70: chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua nhì ải Hồi 72: Quảng Thành Tử bố lần lạy Giáo chủ Hồi 73: Già trẻ, song Hùm tranh cao tốt Hồi 74: khói Trắng, tương đối Vàng, nhì phép đồng nhau Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên Hồi 76: Trịnh Luân bắt tướng thâu Tỵ Thủy Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo công ty Hồi 78: Tây Phương hai vị phá Tru Tiên Hồi 79: Ải Xuyên Vân, tứ tướng Châu bị bắt Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu Hồi 81: Ải Ðồng Quan, bọn họ Dư rải độc Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện tại hình Hồi 84: Kéo binh Lang tiến công ải Lâm Ðồng Hồi 85: hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa Hồi 86: Ngũ Nhạc về bên Thiên Tào Hồi 87: Vợ ông xã Thổ Hành Tôn tử trận Hồi 88: Tử Nha độ binh quá Huỳnh Hà Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân để xem tủy Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần Hồi 91: Tử Nha lập mưu thiêu văn hóa Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân Hồi 93: Kim Tra lập kế giành ải Du Hồn Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại Hồi 95: Tử Nha hài phạm tội Trụ vương vãi Hồi 96: nữ giới Oa đón thâu Ðắt Kỷ Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình Hồi 98: Phá Ðài báu, nhà Châu thí của Hồi 99: Tử Nha vâng sắc game chiến vô phong thần Hồi 100: Châu Võ vương vãi luận công chia nước

Ðêm ấy Tử Nha tinh chỉnh và điều khiển các tướng chiếm dinh.

Bạn đang xem: Văn thái sư phong thần ở đâu

Na Tra với Hoàng Thiên Hóa xông vào cửa trước Văn Thái Sư cỡi kỳ hưu vung roi trống giao phong, phía đỡ giáo na Tra, phần đỡ song chùy Hoàng Thiên Hóa, Kim Tra, Mộc Tra cầm gươm trợ chiến. Hoàng Ðộc Long, ngày tiết Ất hồ cũng vung tìm xông vào, sáu tướng tá hùm lấp vây 1 mình Thái Sư Văn Trọng.

Bên tả, cha con, anh em Hoàng Phi Hổ áp vào, Trương Tiết, Ðặng Trung đồng ra cự chiến.

Bên hữu, nam Cung Hoát, Tân Giáp, Tân Miễn lướt tới.

Tân Hoàn, Ðào Vinh hiệp lực đón ngăn.

Ba phía dinh đều sở hữu tướng binh hổn chiến.

Còn Dương Tiển đi quấn hậu ra sau dinh, sử dụng tam muội nhơn hỏa là lửa phép vào mình, biến thành một nhỏ muỗi, bay thẳng đến kho lương. Tại đó có Dư Khánh và Tiết Lộc, song hai bạn nầy làm sao thấy nổi phép thần thông của Dương Tiển.

Kho lương bốc cháy, lửa dậy trùng trùng, làm cho đỏ rực cả thai trời.

Bấy giờ đồng hồ Văn Trọng 1 mình đang tấn công với sáu tướng, thấy kho lương cháy bừng như một hòn núi lửa, biết cấp thiết nào thủ chiến thắng được nữa, phải đỡ gạt thế chừng, chờ cơ hội rút quân.

Bỗng đâu Tử Nha cỡi Tứ Bất tướng lướt tới, quăng roi Ðả Thần Tiên lên, Văn Thái Sư bị một roi, thất kinh giốc thú quăng quật chạy phía tả, cha con bằng hữu Hoàng Phi Hổ tấn công với Ðặng Trung, Trương Tiết.

Hai tướng mạo nầy thấy Văn Thái Sư bại tẩu tức khắc bỏ chạy theo để hộ vệ.

Bên hữu, nam Cung Hoát, Tân Giáp, Tân Miễn đang đánh với Tân Hoàn, Ðào Vinh, xảy có Dư Khánh và Tiết Lộc đến tiếp chiến.

Hai tướng nầy giữ kho lương thảo, bị Dương Tiển đốt cháy, ko biết làm thế nào phải qua dinh hữu trợ lực.

Tuy vậy, Ðào Vinh, Dư Khánh, máu Lộc thấy Văn Thái Sư vẫn chạy thì không còn lòng làm sao giao tranh nữa, cấp chém bậy một kém rồi quất ngựa chiến chạy theo.

Tân Hoàn 1 mình không đương cự nổi cũng quạt cánh bay bướm lên trời.

Thế là dinh trại binh mến bị tung vỡ, binh sĩ lớp bị tiêu diệt lớp đầu hàng, còn một trong những đông quăng quật chạy vào rừng cùng chung ý thành nhóm để hóng tin công ty tướng.

Bấy giờ trên núi thông thường Nam, đụng Ngọc Trụ. Vân Trung Tử đang ngồi trên giường Bích Du, tự dưng nhớ tới việc Văn Thái Sư đã kéo binh chinh vạc Tây Kỳ, lúc nầy cũng phải sai Lôi Chấn Tử xuống lập công thường nợ nước liền gọi Kim Hà tuỳ nhi bảo:

- Ngươi đòi sư huynh ngươi ra mang đến ta bảo.

Kim Hà tuỳ nhi vâng lệnh ra vườn hotline Lôi Chấn Tử vào.

Vân Trung Tử thấy Lôi Chấn Tử vào quỳ trước mặt, tức thời nói:

- Ngươi hãy xuống Tây Kỳ giới thiệu Võ vương vãi Cơ Phát và sư thúc Khương Tử Nha để phò Châu diệt Trụ, không nên trễ nải. Ví như ngươi đi hiểu đường, gặp người bao gồm cánh, thì buộc phải đánh nó mà lập công đầu.

Lôi Chấn Tử tuân lệnh lạy thầy giã bạn, gắng búa vàng thoát ra khỏi động, vỗ cánh cất cánh cao.

Bay tới địa phận Tây Kỳ, xa xa phát hiện ra binh mến bại tẩu.

Lôi Chấn Tử mừng thầm nghĩ thầm:

- gặp gỡ dịp nầy may lắm! Ta trổ tài một trận thần oai.

Nghĩ rồi tiên phong binh tướng mạo Văn Thái Sư nhưng mà đánh.

Văn Thái Sư đang chạy với những tướng, hốt nhiên thấy một người dân có cánh bay nửa lừng trời, tóc đỏ, đôi mắt vàng, đôi mắt xanh, nanh bạc liền kêu Tân trả nói:

- Ta xem người có cánh kia khôn cùng dữ, đang chú ý bay về phía bọn chúng ta.

Văn Trọng nói chưa kết thúc lời Lôi Chấn Tử đã bay đến hét lớn:

- gồm ta cho đây!

Nói rồi vung búa đánh liền.

Tân Hoàn lấy lưỡi khoảng sét ta đỡ.

Hai tướng tá giao phong thân không trung, bốn cánh gió gió ầm ầm.

Tân Hoàn tiến công không lại Lôi Chấn Tử, thất kinh cất cánh qua núi Tây Kỳ.

Lôi Chấn Tử nghĩ thầm;

- Không buộc phải đuổi nó có tác dụng gì, ta đi reviews sư thúc cùng Hoàng huynh trước đã, sau nầy sẽ còn gặp gỡ nó.

Nghĩ rồi vỗ cánh bay thẳng mang đến thành Tây Kỳ.

Lúc nầy Tử Nha trọn thắng, thâu binh vào thành khao thưởng tướng sĩ.

Tử Nha nói:

- chúng ta thắng được trận nay là dựa vào hồng phước chúa công, và cũng giống như công của các tướng.

Các tướng hầu hết thưa:

- Ấy là hồng phước của quân vương và tôi mong của vượt Tướng, khiến cho xui Văn Trọng hơ hỏng.

Bỗng có quân vào báo:

- bao gồm đạo đồng xin ra mắt Thừa Tướng.

Tử Nha truyền mời vào. Lôi Chấn Tử đặt chân tới làm lễ.

Tử Nha hỏi:

- Ngươi là đệ tử động nào?

Lôi Chấn Tử thưa:

- Ðệ tử sinh sống núi tầm thường Nam, hễ Ngọc Trụ, học trò Vân Trung Tử. Ni vâng lệnh đến hầu sư thúc, và ra mắt Hoàng huynh.

Tử Nha hỏi:

- Hoàng huynh ngươi là ai?

Lôi Chấn Tử thưa:

- Hoàng huynh tôi là Võ vương.

Các tướng mạo nghe nói hầu hết lấy có tác dụng lạ.

Tử Nha gọi các vị điện hạ đứng nhì bên, hỏi:

- bao gồm ai biết khía cạnh Lôi Chấn Tử tuyệt không?

Các năng lượng điện hạ phần lớn nói:

- chúng tôi đều lưỡng lự người nầy.

Lôi Chấn Tử nói:

- Tôi là Lôi Chấn Tử ở tại núi yên ổn Sơn. Hồi bảy tuổi tôi bao gồm đưa thân phụ tôi là Văn vương qua ngoài năm ải.

Tử Nha sực lưu giữ lại, nói với các tướng:

- đề xuất rồi! Tiên vương hay nói Lôi Chấn Tử bao gồm cứu tín đồ qua khỏi ngũ quan. Ni Chấn Tử về cho đây thiệt là hồng phước của chúa công.

Nói rồi gửi Lôi Chấn Tử vào cung để trình làng Võ vương.

Quan chấp điện vào tâu:

- tất cả Thừa tướng xin ra mắt.

Võ Vương mang lại vào.

Tử Nha mang đến trước long sàng làm lễ và tâu:

- gồm Ngự đệ của Ðại vương vãi xin vào hầu.

Võ vương vãi hỏi:

- Ngự đệ ta là ai?

Tử Nha tâu:

- thời gian trước tiên vương trải qua núi im Sơn, thâu được Lôi Chấn Tử, cho tới trường tại núi chung Nam, nay fan ấy về phía trên bệ kiến.

Võ vương đến mời vào.

Lôi Chấn Tử đặt chân đến làm lễ, Võ vương nói:

- Thôi, Ngự đệ hãy đứng dậy. Việc nầy ta đã tất cả nghe tiên vương vãi thuật lại mấy năm trước, nhớ công Ngự đệ đưa tiên vương qua khỏi ngũ quan. Nay bằng hữu ta gặp mặt mặt, liệu có còn gì khác vui hơn.

Tuy thâm tình, cơ mà Võ vương thấy Lôi Chấn Tử biểu tượng kỳ dị, không đủ can đảm cho vào lạy mẹ, sợ bà Thái Cơ gớm hãi, nhưng lỗi đạo có tác dụng con, bèn truyền lệnh mang đến Tử Nha:

- Thượng phụ đại diện thay mặt ta đãi yến Ngự đệ.

Tử Nha tâu:

- Lôi Chấn Tử không dám ăn mặn, xin thánh thượng cho ở với tôi thì tiện thể hơn.

Võ vương vãi y tấu, Lôi Chấn Tử và Thừa Tướng từ tạ về dinh.

Nói về Văn Thái Sư bại binh chạy phương pháp núi Kỳ sơn bảy mươi dặm mới đám dừng lại kiểm điểm tàn quân, thấy binh sỹ hao quá nhì muôn.

Văn Thái Sư than:

- Ta tiến công giặc vẫn lâu năm, chưa hề bại binh. Nay tình chũm như vầy, ta muốn triệu tướng tá khác mang binh tiếp cứu, ngặt vì sai tướng tá thì không rước ai trấn ải.

Giận quá, Văn Thái Sư trợn bé mắt thân hào quang đãng sáng lòa.

Kiết Lộc thưa:

- Xin Thái Sư chớ lo, đạo hữu trong núi non còn khôn xiết nhiều, tài năng mưu trí ko ai hoàn toàn có thể lường được, chúng ta chỉ cứ thỉnh một vài ba vị mang đến trợ chiến thì hoàn toàn có thể thành công.

Văn Thái Sư ngẫm nghĩ về một hồi rồi nói:

- Ngươi tính điều đó rất phải.

Nói rồi truyền Ðặng Trung, Tân Hoàn giữ lại trại, 1 mình cỡi hắc tỳ hưu bay trực tiếp ra biển cả Ðông, tìm về Kim nghêu đảo.

Văn Thái Sư cất cánh một hồi thấy non cao cảnh lạ, biển rộng, rừng xanh, lòng già lại quí miền lặng tịnh, liền chứa tiếng than:

- Ta chịu ơn Tiên vương vãi phó thác, hằng lo vấn đề nước, biết ngày nào thanh thản để về bên núi non ngồi trên bàn thạch, tụng ghê huỳnh đình cho thỏa lòng ao ước.

Văn Thái Sư cho Kim ngao đảo, cách xuống Kỳ lân, không thấy trơn một ngươi nào qua lại, các cửa động đều đóng chặt cùng vắng tanh.

Cảnh hoang vu ấy tạo cho Văn Thái Sư ngao ngán, thiếu hiểu biết nhiều vì cớ nào vùng tu hành lại cố gắng đổi?

Trầm ngâm một lúc Văn Thái Sư định sang núi khác, nhưng mới vừa bước lên sống lưng kỳ lân, đột nghe cô tiếng bạn ở sau lưng kêu lớn:

- Ðạo huynh đi đâu vậy?

Văn Thái Sư quan sát lại thấy Ham chi tiên cô ngay tức khắc bái dài với hỏi:

- Sao tiên cô xuất hiện nơi đây? chốn nầy nguyên nhân lại đổi mới hoang vu như vậy?

Ham đưa ra tiên cô mỉm cười, nói:

- Cũng bởi vì đạo huynh mà những đạo hữu đều quăng quật động hết.

Văn Thái Sư ngạc nhiên, trố mắt hỏi:

- nguyên nhân vậy?

Ham chi tiên cô nói:

- hiện giờ các Ðạo hữu quyết lòng theo góp đạo huynh, nên bỏ động cùng cả nhà đến trên Bạch Lộc hòn đảo tập luyện trận đồ. Trước đây, Thân công báo có mang lại thỉnh chúng tôi, với tin cho toàn bộ giáo phái của bọn họ đồng biết. Những giáo phái của bọn họ đã họp mặt và chấp nhận qua Tây Kỳ giúp đạo huynh.

Xem thêm: Thép Mạ Kẽm Có Sơn Được Không Và Kỹ Thuật Sơn Thép Mạ Kẽm, Cách Sơn Sắt Mạ Kẽm Không Bao Giờ Bong Tróc

Văn Trọng nghe nói mừng rỡ, nói:

- nạm thì bây chừ tất cả các đạo hữu đang có mặt tại Bạch Lộc đảo sao?

Ham chi tiên cô nói:

- Ðúng vậy! Ðạo huynh mang đến đó thì gặp.

Văn Trọng lại hỏi:

- Còn Tiên cô sao lại ở đây?

Ham đưa ra tiên cô nói:

- Tôi hiện thời đang luyện một phép vào lò bát quái không xong, ít hôm nữa tôi cũng qua đó.

Văn Thái Sư mừng rỡ từ giã Ham chi tiên cô thẳng đến Bạch Lộc đảo quả thấy một trong những đông đạo sĩ, kẻ bịt khăn chữ nhật, fan chừa vá âm dương, kẻ nhóm mão bạc, mão vàng, bao tiến công xanh, bạn đội mão đuôi cá ngồi bên trên bàn thạch rỉ tai với nhau.

Văn Thái Sư kêu lớn:

- những đạo huynh thật thư thả lắm!

Các đạo sĩ thấy Văn Thái Sư đến, đồng vực lên chào hỏi:

Tân Hoàn chớ trước, lên tiếng:

- shop chúng tôi biết Văn đạo huynh kéo binh chinh phát Tây Kỳ bao gồm lòng lo. Vì trước đây Thân công văn có cho thỉnh bạn bè chúng tôi trợ chiến. Thân công văn lại tổ chức một buổi họp mặt các quần tiên, non một ngàn người trong giáo phái đều đồng ý ra tài. Riêng công ty chúng tôi có mười tín đồ ở Kim nghêu đảo họp nhau luyện trận Thập Tuyệt, để sau nầy sử dụng đến. Lúc này trận tập đang xong, thì may mắn gặp gỡ được đại huynh.

Văn Thái Sư hỏi:

- Trận Thập Tuyệt ý nghĩa làm sao?

Tân hoàn nói:

- Thập tuyệt gồm bao gồm mười trận, vày mười chúng tôi lập ra. Những chiếc huyền diệu cấp thiết nói không còn được. Ni mai tới Tây Kỳ anh vẫn thấy.

Văn Thái Sư hỏi:

- Sao ở chỗ này có chín anh em, còn một người nữa đâu vắng.

Tân trả nói:

- Còn Kim quang Thánh mẫu hiện trải qua Bạch Vân đảo luyện trận Kim Quang, vậy nên không đầy đủ số.

Ðồng Toàn nói:

- Trận Thập Tuyệt bọn họ đã tập xong, vậy thì họ cứ đi trước lịch sự Tây Kỳ, nhằm Văn Thái Sư sống lại đây chờ Kim quang đãng Thánh mẫu mã về, rồi đi sau cũng được.

Văn Thái Sư nói:

- Như quí vị đạo huynh có lòng yêu đương tôi vì vậy tôi rất cảm ơn.

Chín vị đạo sĩ tạm biệt Văn Thái Sư, đồng độn thủy qua Tây Kỳ một lượt.

Có bài bác thơ rằng:

Dạo khắp khung trời nội nửa trăng

Ðông tây nam Bắc dễ dàng ai bằng

Phép tiên độn thủy nhanh như chớp

Giết tướng thâu thành khó khăn cản ngăn.

Chín vị tiên đi rồi, Văn Thái Sư ngồi trên bàn thạch hóng không đầy một giờ, đang thấy một vị tiên cô cỡi chiến mã có vằn, đầu nhóm mão đuôi cá, mình khoác áo chén bát quái đỏ, sống lưng nịt dây tơ, vai với túi của beo, tay cầm song kiếm tự phía phái mạnh phi con ngữa tới như gió, thẳng đến phía Bạch Lộc.

Gần cho nơi, tiên cô ko thấy bầy mình, lại thấy đạo sĩ râu mọc năm chồm, có tía con mắt domain authority mặt rubi ngoắt, khoác áo đỏ ngòm, tiên cô coi rõ biết là Thái Sư Văn Trọng, vội xuống chiến mã chào mừng.

Văn Thái Sư đáp lễ cùng nói:

- Kính mừng Kim quang Thánh mẫu. Tôi đợi Thánh mẫu ở đây đã lâu.

Kim quang đãng Thánh mẫu nói:

- Chín vị đạo huynh ở đây đi đâu hết?

Văn Thái Sư đáp:

- Chín vị ấy đã đi trước lịch sự Tây Kỳ, đặn tôi sinh sống nán lại đây chờ Thánh mẫu.

Kim quang Thánh mẫu nói:

- nuốm thì chúng ta cũng đi mang lại kịp.

Nói rồi kẻ cỡi ngựa, fan cỡi kỳ hưu thẳng mang lại Tây Kỳ lập tức.

Chẳng bao lâu Văn Trọng với Kim quang Thánh mẫu mã cũng theo kịp quý khách đạo sư về trước trại.

Kiết Lộc và những tướng giỏi tin đồng ra khỏi dinh nghênh tiếp.

Tân trả hỏi Văn Trọng:

- Thành Tây Kỳ cách đó bao xa?

Văn Trọng nói:

- Bởi hôm trước tôi bại binh đề xuất phải chạy đến chốn này đồn trú. Chỗ ấy là núi Tây Kỳ, cách đó bảy mươi dặm.

Các đạo sĩ gần như nói:

- Vậy thì chúng ta đồng kéo binh đến mặt thành nhằm áp hòn đảo địch quân.

Văn Thái Sư theo lời, truyền Ðặng Trung đi chi phí đạo. Phân phát pháo tấn binh mang lại trước thành Tây Kỳ hạ trại.

Bấy giờ Tử Nha vẫn vui đắc thắng, cùng những tướng chat chit bỗng nghe quân tướng tá ó vang trời, Tử Nha nói:

- chắc chắn rằng Văn Thái Sư viện được binh những ải, kéo đến báo thù.

Dương Tiển thưa:

- Văn Thái Sư bại trận đã nửa mon nay, bây giờ lại hăm hở kéo tới, tôi nghe Văn Thái Sư là tín đồ Triệt Giáo, thế nào thì cũng thỉnh tà đạo bàng môn cho trợ giúp. Xin quá Tướng đề phòng.

Tử Nha nghe nói cũng nghi ngờ, đồng kéo lên mặt thành xem thử. Trái nhiên thấy dinh trại Thái Sư khác xưa các lắm, hào quang đãng sáng rực, gió dữ rạt rào, khí bốc trùng trùng, mây giăng mịt mịt lại có khói black mười ngọn, lên thấu nửa lừng.

Tử Nha coi thấy ghê hãi, những tướng đa số cau mặt có tác dụng thinh.

Ai nấy âm thầm xuống dinh, không nói với nhau một lời như thế nào nữa.

Lúc này Văn Thái Sư ngồi nơi đại trại, cùng rất mười vị đạo sĩ bàn kế phá Tây Kỳ.

Viên Giác nói:

- Tôi nghe Tử Nha là học trò ông Nguyên Thỉ, sinh sống núi Côn Lôn. Mà lại dù tu đạo nào cũng gồm vào một lý. Trước đó hội quần tiên, Thân công báo có nói cung Ngọc hỏng ỷ mình Xiển Giáo, chê Triệt Giáo chúng ta là Tà đạo, có ý kiếm tìm cách áp chế để không đúng khiến, mang quyền phép của bản thân mình làm xới trộn chũm gian, rồi bảo đó là lý số trời đất. Xét ra tiếng nói đó chỉ là 1 trong những ngụy biện nhằm giành ảnh hưởng cho giáo hội mình, mà lại Triệt Giáo họ không thể làm sao cúi đầu tuân thủ theo đúng mệnh lệnh của mình được. Ðã là kẻ tu hành sao lại sở hữu chân tu cùng tà tu. Sao lại sở hữu đạo cao đạo thấp? Sao lại sở hữu đạo nầy mong mỏi sai khiến cho đạo khác? Nay họ đã sẵn tất cả mười trận này thì cứ cùng cả nhà đấu phép, coi cái chính đạo của Xiển Giáo lợi hại đến bực nào đến biết.

Văn Thái Sư khen phải, liền khiến Ðặng Trung giàn binh cha trận theo kế hoạch đã định.

Rạng ngày, Văn Thái Sư cỡi Ngọc kỳ lân, cho trước cửa ngõ thành, mời Tử Nha ra nói chuyện.

Quân vào báo, Tử Nha dẫn tướng tá kéo binh nhì ngàn, cờ phân tách năm sắc, thoát khỏi cửa thành, thấy Văn Trọng ráng roi tiến thưởng đứng trước, chín vị đạo sĩ theo sau, trong các số ấy có một vị đạo cô mặt đẹp như hoa, mắt sáng ngời ngồi trên sống lưng ngựa. Còn tám vị đạo sĩ cơ kẻ phương diện xanh, mặt đỏ, fan mặt vàng, tướng mạo mạo phi thường, rất nhiều ngồi trên sống lưng quái thú.

Tân hoàn giục hươu tới, sử dụng lễ xá Tử Nha một chiếc và hỏi:

- cửa hàng chúng tôi xin chào đạo huynh.

Tử Nha cũng trả lễ và hỏi:

- Chẳng hay các vị đạo huynh nghỉ ngơi núi nào, rượu cồn nào bắt đầu đến?

Tân trả nói:

- Tôi là Tân Hoàn cùng tám bạn bè chúng tôi đồng sinh hoạt Kim nghêu đảo, cùng ông là tín đồ Côn Lôn, môn đệ cung Ngọc Hư, trực thuộc về Xiển Giáo, đem đạo đức cơ mà răn lòng, lấy thiết yếu lý nhưng mà tu nguyện, lý do các ông lại khinh thường Triệt Giáo của công ty chúng tôi là tà đạo, muốn dùng quyền lực mà sai khiến chúng tôi, tưởng như vậy hoàn toàn có thể gọi là chánh đạo được không?

Khương Tử Nha nói:

- shop chúng tôi đã làm những gì mà những ông gọi là lúc dễ?

Tân trả nói:

- Không phải chối cãi. Thân công báo đi mọi năm non tư bể, nhắc rõ bốn tưởng của Xiển Giáo khinh dễ Triệt Giáo của bọn chúng tôi, giáo hội công ty chúng tôi ai nấy hầu như ngậm hờn, uất hận. Vừa rồi đạo huynh lại giết tứ dòng họ Ma sinh hoạt Giai Mộng, và tứ vị đạo sĩ của phái chúng tôi ở Cửu Long đảo, gồm phải là các ông đang khiêu khích cửa hàng chúng tôi hay không? Giáo phái các ông cho bạn là chính đạo, cầm mà cho những người gây vấn đề đao binh, sợ hãi mạng sinh linh, gây các ác sát. Shop chúng tôi bị những ông chê là tà đạo, tuy thế không lúc nào chủ trương gây khổ ải cho trái đất như vậy. Nếu các ông tài năng thì cứ cũng chúng tôi tranh phép thuật, không nên dụng mang đến đao binh. Hãy nhằm riêng rất nhiều người thế gian ra, họ không tội gì nhưng bắt họ phải chết vì chúng ta vô ích.

Khương Tử Nha nói:

- Ðạo huynh phép mầu, đức trọng, học rộng, trí dày, lẽ làm sao không am hiểu huyền cơ vũ trụ. Ni Trụ vương vãi lỗi đạo bỏ việc kỷ cang, khí số Thành Thang mờ mịt, còn Võ vương vãi là vua Thánh Tây Kỳ phước đức chói ngời, lẽ nào lập không hướng phần vinh hiển. Shop chúng tôi thuận theo lòng trời, thuận theo lòng người, phò Châu khử Trụ đó là chính lý. Còn Ma gia tứ tướng tá và tứ vị đạo sĩ Cửu Long hòn đảo đi nghịch cùng với lý số trời đất, cần phải khử vong.

Tân trả nói:

- loại mà những ông call là lý số trời đất chẳng qua là 1 tấm chiêu bài để những ông dùng nó sai khiến cho kẻ khác, có tác dụng xáo trộn nhân gian. Chúng tôi thừa dấn vua Châu nhân đạo, vua Trụ bạo tàn. Nhân đạo lúc nào cũng win bạo tàn. Nhưng mà trừng trị kẻ bạo tàn không phải dùng chiêu bài của chính bản thân mình làm đến nhân gian chịu đựng tai biến. Các ông lấy đạo đức nghề nghiệp răn mình, cơ mà trị một vua bạo tàn, những ông gây thành binh biến, chém thịt sinh linh ngần ngừ bao nhiêu mà kể. Bào thai nào tất cả tội gì? Họ đã khổ vì chưng một ông vua ngoài ra khổ vì hành vi gây rối của những ông nữa. Nhà trương như vậy, các ông dám tự cho khách hàng là chân thiết yếu sao?

Tử Nha nói:

- Máy sản xuất nhiệm mầu, làm thế nào nói đến hết được. Thuận theo khí số của trời đất, chẳng đầy đủ một ông vua tàn nhẫn bị tiêu trừ, mà tất cả những ai phòng lại chính lý đều buộc phải bị tiêu trừ do đó cả. Hầu hết trầm luân khổ ải, phần đông sinh khử trong trời đất hầu hết phát sinh ở thiết yếu lý mà lại ra. Tôi vâng lệnh cung Ngọc Hư tất yêu làm khác hơn được.

Tân trả nói:

- Thôi, dầu các ông gồm cho shop chúng tôi là tà đạo nghịch thiên nghịch địa gì rồi cũng được, cửa hàng chúng tôi không bao biện làm gì, và shop chúng tôi cũng không muốn cuộc đua tài giữa cửa hàng chúng tôi với các ông tổn thương mang lại sinh mạng của muôn dân. Công ty chúng tôi có mười trận pháp, đang lập cho các ông xem, nếu những ông liệu phá được thì phá, không phá nổi thì nói cho chúng tôi biết, chớ bắt fan trần tục đề xuất liều mình thác oan.

Tử Nha nói:

- Quý vị đã nói như vậy, cửa hàng chúng tôi đâu dám cãi.

Mười vị đạo sĩ nghe Tử Nha thuận tình phá trận đồng lui về sắp xếp một hồi dứt xuôi.

Tân trả lại giục hươu cho trước cửa ngõ thành hotline Tử Nha nói:

- bần đạo lập trận rồi, đạo hữu hãy mang lại xem thử.

Tử Nha ngay lập tức dắt na Tra, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử, Dương Tiển đồng mang lại xem trận.

Bấy giờ đồng hồ Thái Sư Văn Trọng đứng xung quanh cửa trận để xem thái độ của Tử Nha.

Dương Tiển call Tân trả nói:

- chúng tôi vào xem trận, các ông không nên dùng phép báu mà hại bọn chúng tôi. Như vậy new đúng trượng phu.

Tân trả nói:

- mặc dầu các ông cho công ty chúng tôi là Bàng môn tả đạo, cửa hàng chúng tôi vẫn không bao giờ có hành động tiểu nhân vậy nên đâu. Ðừng quá khinh thường người, và cũng đừng lo sợ một cách vô ích như vậy

Na Tra thấy Tân hoàn khéo miệng như vậy tức giận xen vào:

- tiếng nói chẳng ai tin, hành động sẽ minh chứng ai là quân tử.

Bốn tướng phò Tử Nha vào xem đủ mười trận, thấy từng trận hồ hết treo một tấm phiên bản để tía chữ:

1. Thiên hay trận.

2. Ðịa Liệt trận.

3. Phong Hầu trận.

4. Hàn Băng trận.

5. Kim quang trận.

6. Hỏa máu trận.

7. Li Diệm trận.

8. Lạc Hồn trận.

9. Hồng Thủy trận.

10. Hồng Sa trận.

Tử Nha và bốn tướng cạnh xem khắp nơi, rồi kéo nhau ra ngoài.

Tân hoàn hỏi:

- Tử Nha biết mười trận ấy không?

Tử Nha nói:

- Mười trận quí vị vừa lặp tôi vẫn rõ hết.

Tân trả hỏi:

- tuy đã thấu hiểu mà liệu dám phá trận không?

Tử Nha nói:

- cửa hàng chúng tôi cũng học phép tiên, lẽ nào không phá được?

Viên Giác che khuất xen vào hỏi:

- Chừng như thế nào đạo huynh new phá trận?

Tử Nha nói:

- Mười trận ấy mới chỉ là hình thức, chưa được hoàn thành. Ðợi chừng làm sao quí vị lập xong, tôi sẽ đến phá. Bây chừ xin giã biệt.

Dứt lời, Tử Nha dẫn tứ tướng vào thành, còn mười vị đạo sĩ cũng dẫn nhau vào dinh.

Tử Nha vào thành ngồi ôm đầu ảm đạm bã, Dương Tiển thấy vậy bước tới hỏi:

- khi nãy sư thúc xem các trận ấy cố gắng nào?

Tử Nha nói:

- Mười trận ấy bởi vì Triệt Giáo chế ra phép thuật báu lạ, ta chưa từng thấy bao giờ.

Dương Tiển nói:

- Sao sư thúc nói với chúng nó là sư thúc vẫn rõ hết, và hẹn ngày phá trận.

Tử Nha nói:

- Tuy ko biết, song ta cần thiết để mất thể diện Xiển Giáo chúng ta trước mặt đa số người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *