Cải ngọt tiếng anh là gì

Các một số loại rau xanh trong tiếng anh được viết cùng phát âm như thế nào? sau đấy là tên các loại rau xanh trong Tiếng Anh thường dùng tuyệt nhất đề xuất ghi lưu giữ, bổ sung cập nhật tức thì vốn trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh về những nhiều loại rau củ trái cây ngay nào.


*

Tên các một số loại rau vào Tiếng Anh

Vegetable / ‘vedʒtəbl/: rau

➔ Từ tầm thường nhằm chỉ các nhiều loại rau vào Tiếng Anh

A

Aubergine / ‘əʊbədʒi:n/: cà tím

Amaranth / ‘æmərænθ/: rau dền

Asparagus / ə’spærəgəs/: măng tây

B

Beet / bi:t/: củ cải đỏ/ củ cải đường

Blaông xã bean / bælk bi:n/: đậu đen

Broccoli / ‘brɒkəli/: súp lơ xanh

Bean /bi:n/: đậu

Bean – sprouts / bi:n spraʊt/: giá bán đỗ

Bamboo shoot / bæm’bu: ∫u:t/: măng

Butternut squash / ,bʌtənʌt ‘skwɒ∫/: bí rợ hồ lô

Bok choy /bɒk ‘t∫ɔi/: rau củ cải thìa

Bitter gourd /’bitə guəd/: mướp đắng/ khổ qua

Basil /’bazəl/: rau củ húng quế

C

Cauliflower / ‘kɒliflaʊə/: súp lơ

Cabbage / ‘kæbidʒ/: rau củ bắp cải

Celery / ‘sələri /: rau yêu cầu tây

Cress /kres/: rau củ mầm

Carrot / ‘kærət/: củ cà rốt

Cucumber / ‘kju:kʌmbə/: trái dưa chuột

Corn / kɔ:n /: bắp ngô

Chilli / ‘t∫ili/: trái ớt

Coriander / ,kɒri’ændə/: cây rau mùi

Chinese cabbage /,t∫ai’ni:z ‘kæbidʒ /: rau xanh cải thảo

Chives / ‘t∫aives/: rau xanh hẹ

Chayote / ‘t∫ajəuti/: trái su su

D

Dill / dil/: rau xanh thì là

E

Escarole / ‘eskərəʊl/: rau củ má / rau củ diếp xoăn

Egg – plant / ‘egplɑ:nt /: cà tím

F

Fennel / ‘fenl/: rau thì là

G

Gourd / guəd/: quả bầu

Green vegetable /gri:n ‘vedʒtəbl/: rau củ xanh

H

Herb / ‘hɜ:b/: rau xanh thơm

Horse – radish / ‘hɔ:srædi∫/: cải gia vị

K

Kidneybean: đậu tây/ đậu đỏ

Kohlrabi / ,kəʊl’ra:bi/: củ su hào

Kale / keil/: cải xoăn

Katuk /keituk/: rau xanh ngót

L

Lettuce /’letis/: rau xanh xà lách

Leek /li:k/: tỏi tây/ củ kiệu

Loofah / ‘lu:fə/: quả mướp

M

Mushroom / ‘mʌ∫rʊm/: nấm

Malabar spinach / mæləcha ‘spini:dʒ /: rau mồng tơi

Marrow / ˈmæroʊ/: rau túng bấn xanh/ túng đao

Mustard green /’mʌstəʌd gri:n /: rau cải cay

O

Onion / ‘ʌniən/: hành tây

Olive / ‘ɒliv/: quả ô – liu

Okra / ‘ɔkrə /: đậu bắp

P

Polygonum / pɔ’ligənəm/: rau củ răm

Pumpkin / ‘pʌmpkɪn /: trái bí ngô

Potakhổng lồ / pəˈteɪtoʊ /: khoách tây

Pak choy / pa:k ‘t∫ɔi/: rau cải thìa

Parsnip / ‘pa:snip/: củ cải

Purslane/ ‘pə:slən/: rau xanh sam

Parsley / ‘pa:sli/: rau xanh mùi hương tây/ rau xanh nđống tây

S

Squashes / skwɒ∫es/: quả bí

Sweet potakhổng lồ / swi:t pəˈteɪtoʊ/: khoai nghiêm lang

Spinach / ‘spini:dʒ/: rau chân vịt/ rau củ bi –a

Sargasso / ‘sɑ:’gæsou /: rau mơ

Sweet potato bud / swi:t pəˈteɪtoʊ bʌd /: rau lang

Seaweed / ‘si:wi:d/: rong biển

Spring onion / spriŋ ‘ʌniən/: hành lá

String bean /striŋ bi:n/ = Green bean /gi:n bi:n/: đậu Cô – ve

Swiss chard / swis ‘t∫ɑ:d/: cải cầu vồng

T

Tomakhổng lồ / tə’meɪtoʊ /: trái cà chua

Taro / ‘ta:rəʊ/: khoai phong sọ

Turnip / ‘t3:nip/: củ cải

W

Water cress / ‘wɔːtər kres/: rau củ cải xoong

Water morning glory / ‘wɔːtər ,mɔːrnɪŋ ‘ɡlɔːri/: rau muống

R

Radish / ‘rædɪʃ /: cải củ

Red pepper / red ‘pepə/: ớt đỏ

Radicchio / ræˈdɪkijoʊ/: cải bắp tím

Y

Yam / jæm /: khoai

Z

Zucchini /zʊ’ki:ni/: bí ngồi

Danh sách tên những nhiều loại rau bởi giờ đồng hồ anh trên chính là đều trường đoản cú vựng khôn xiết có lợi và cần thiết nâng cao vốn tự vựng về rau củ trái cây. Hãy ghi lưu giữ thật kĩ để áp dụng trong những trường thích hợp quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *