Nhóm hàm chuỗi trong excel bao gồm các hàm thông dụng như hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID, hàm LEN, hàm TRIM, hàm SUBSTITUE, … được sử dụng để làm việc với chuỗi.

Đang xem: Giá trị chuỗi trong excel là gì

Cùng với nhóm hàm logic, các hàm trong nhóm hàm chuỗi được sử dụng thường xuyên đối với người sử dụng Excel trong công việc.

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm LEFT

Hàm LEFT được sử dụng để trích xuất nội dung của một chuỗi bắt đầu từ bên TRÁI. Số ký được được lấy phụ thuộc vào chỉ định của người sử dụng.

Cú pháp hàm LEFT trong Excel

LEFT(Chuỗi,Số ký tự)Ví dụ sử dụng hàm LEFT trong Excel

LEFT(A2,2)Đối với ví dụ trên, chúng ta lấy 2 ký tự của chuỗi tại A2. Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là Gi

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm RIGHT

Hàm RIGHT được sử dụng để trích xuất nội dung của một chuỗi bắt đầu từ bên PHẢI. Số ký được được lấy phụ thuộc vào chỉ định của người sử dụng.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ ” Lốp Xe Tiếng Anh Là Gì, Lốp Xe In English

Cú pháp hàm RIGHT trong Excel

RIGHT(Chuỗi,Số ký tự)Ví dụ sử dụng hàm RIGHTtrong Excel

RIGHT(A2,2)Đối với ví dụ trên, chúng ta lấy 2 ký tự của chuỗi tại A2. Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là ọc

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm MID

Hàm MID được sử dụng để trích xuất nội dung của một chuỗi Ở GIỮA. Khi sử dụng hàm MID, chúng ta phải chỉ định vị trí bắt đầu và số ký tự được trích xuất.

Cú pháp hàm MIDtrong Excel

MID(Chuỗi,Vị trí bắt đầu, Số ký tự)Ví dụ sử dụng hàm MIDtrong Excel

MID(A2,5,6)Đối với ví dụ trên, chúng ta lấy 6ký tự của chuỗi tại A2 bắt đầu từ ký tự thứ 5. Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là Sư Tin

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm LEN

Hàm LEN được sử dụng để ĐẾM SỐ KÝ TỰtrong một chuỗi. Như vậy, hàm LEN sẽ trả về một số nguyên chính là chiều dài của chuỗi.

Cú pháp hàm LEN trong Excel

LEN(Chuỗi)Ví dụ sử dụng hàm LENtrong Excel

LEN(A2)Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là 14. Tức chuôi Gia Sư Tin Học có tổng số ký tự là 14, bao gồm khoảng trắng.

Xem thêm: (Pdf) Sao Kê Tài Khoản Thẻ Tín Dụng Credit Card Statement Là Gì Archives

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm TRIM

Để loại bỏ KHOẢNG TRẮNGở phía trước và phía sau chuỗi, chúng ta sử dụng hàm TRIM. Hàm TRIM không làm thay đổi nội dung, chỉ loại bỏ khoảng trắng.

Cú pháp hàm TRIM trong Excel

TRIM(Chuỗi)Ví dụ sử dụng hàm TRIMtrong Excel

LEN(A2)

Nhóm hàm chuỗi trong excel – HàmSUBSTITUTE

Tìm và thay thế chuỗi chính là công dụng của hàm SUBSTITUTE

Cú pháp hàm SUBSTITUTE trong Excel

SUBSTITUTE(Chuỗi,Chuỗi 1,Chuỗi 2)Ví dụ sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel

SUBSTITUTE(A2,”Tin Học”,”Lập Trình”)Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là Gia Sư Lập Trình.Nghĩa là thực hiện thay thế chuỗi Tin Học bằng chuỗi Lập Trình trong chuỗi Gia Sư Tin Học

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Bài tập thực hành

Tính bảng kê tiền thuê phòng của một khách sạn

*

Câu 1.Ngày thuê

Ngày thuê = Ngày đi – Ngày đến (Lưu ý: Cột Ngày thuê định dạng kiểu số #,##0)

Câu 2. Đơn giá

Nếu kí tự đầu của PHÒNG THUÊ là “A” thì ĐƠN GIÁ = 50;Nếu kí tự đầu của PHÒNG THUÊ là “B” thì ĐƠN GIÁ = 40;Nếu kí tự đầu của PHÒNG THUÊ là “C” thì ĐƠN GIÁ = 30

Câu 3. Số ngày tính đơn giá

10 ngày đầu tính đúng ĐƠN GIÁ;15 ngày kế tiếp giảm 5%;Những ngày kế tiếp giảm 10%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *