HỌC KỲ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Từ vựng tiếng Anh về chủ thể giáo dục sẽ giúp đỡ chúng ta nói về định kỳ học của bản thân mình, ngôi trường bản thân đang học tập, môn học tập bản thân sẽ theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Học kỳ tiếng anh là gì

Đang xem: Học kỳ tiếng anh là gì

*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, bệnh chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy người học tập có tác dụng trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài bác (bài toán có tác dụng của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh ĐH, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông

*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình tất cả sẵn.

▪ Làm Việc tận nhà, không nên vận tải.

▪ Thời gian huấn luyện và giảng dạy linh hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy vi tính kết nối Internet bất biến, tai nghe, microphone đảm bảo mang lại vấn đề dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học tập.

▪ Giao tiếp thường xuyên, sửa lỗi đúng lúc, bù đắp lỗ hổng ngay mau chóng.

Xem thêm: Ecm Là Gì? Điểm Giống Và Khác Nhau Của Ecu Xe Máy Là Gì ? Và Các Loại Ecu Độ

▪ Lộ trình được thiết kế theo phong cách riêng rẽ đến từng học tập viên không giống nhau.

▪ Dựa trên kim chỉ nam, đặc thù từng ngành vấn đề của học tập viên.

▪ Học phần nhiều dịp đa số khu vực, thời gian năng động.

*

▪ Được học tại môi trường bài bản 7 năm kinh nghiệm tay nghề huấn luyện và giảng dạy Tiếng Anh.

▪ Cam kết Áp sạc ra bằng vnạp năng lượng bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến lúc dứt đầu ra.

▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế cùng tài liệu trong quá trình học tập.

▪ Đội ngũ giảng viên xịn, bên trên 900 Toeic.

*

A/an/the là rất nhiều từ bỏ rất là rất gần gũi vào giờ đồng hồ anh, chúng được Call là mạo từ. Có 2 nhiều loại mạo từ: mạo từ bỏ ko xác định cùng mạo trường đoản cú xác định.

*

honamphoto.coms.com Learning System – Hệ thống học tập tiếng Anh tiếp xúc toàn vẹn cho những người bắt đầu bước đầu.

Social network

*
*
*
*

Đăng ký kết dìm tin

Để dấn ban bố về các sự khiếu nại đặc biệt cùng tài liệu học giờ Anh tiếp xúc miễn giá tiền. Quý Khách hãy để lại đến chúng tôi công bố liên lạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *