Nâng Cánh Ước Mơ Tfboys

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung ứng việc search kiếm với giờ Việt không vết và bao gồm dấu

Bạn đang xem: Nâng cánh ước mơ tfboys

Mèngxiǎng qǐháng nà yī miǎoFàn qǐ wǒmen jiǔwéi de xīntiàoZhège jiāo"ào shíkè liǎn shàng wéixiàoZhànfàng yào ràng quán shìjiè zhīdàoYīlù yǒu nǐ de jìhàoShì bǐcǐ zuì jiānqiáng de yīkàoHáo wú bǎoliú hù tǐng dào zuìhòu yī miǎoJiāo"ào de qīngchūn gòngtóng dǎzàoChàng cánh mày râu chàng shì wǒmen de xùnhàoJiùshì zhuīzhú yǒng bù fàng màn bùdiàoZhù mèng de chéngbǎoNǔlì jiù huì shǎnyàoWǒ yào ràng quán shìjiè kàn dàoMèngxiǎng qǐhángJiùsuàn shì fēnglàng tāotiānYě yào dàshēng de chàngBùpà qiánfāng yǒu zài duō xiǎnzǔZhù mèng ràng zhōngguó gèng qiángFàngshǒu áoxiángZhāng kāi chìbǎng zài cǐkèMèng yǐ wú kě zǔdǎngJiāndìngzhe xīwàng yǒngwǎngzhíqiánMèng zài wèilái zhànfàngMèngxiǎng qǐháng nà yī miǎoFàn qǐ wǒmen jiǔwéi de xīntiàoZhège jiāo"ào shíkè liǎn shàng wéixiàoZhànfàng yào ràng tiệm shìjiè zhīdàoShì bǐcǐ zuì jiānqiáng de yīkàoHáo wú bǎoliú hù tǐng dào zuìhòu yī miǎoJiāo"ào de qīngchūn gòngtóng dǎzàoChàng nam nhi chàng shì wǒmen de xùnhàoJiùshì zhuīzhú yǒng bù fàng màn bùdiàoZhù mèng de chéngbǎoNǔlì jiù huì shǎnyàoWǒ yào ràng quán shìjiè kàn dàoMèngxiǎng qǐhángJiùsuàn shì fēnglàng tāotiānYě yào dàshēng de chàngBùpà qiánfāng yǒu zài duō xiǎnzǔZhù mèng ràng zhōngguó gèng qiángFàngshǒu áoxiángZhāng kāi chìbǎng zài cǐkèMèng yǐ wú kě zǔdǎngJiāndìngzhe xīwàng yǒngwǎngzhíqiánMèngxiǎng qǐhángJiùsuàn shì fēnglàng tāotiānYě yào dàshēng de chàngBùpà qiánfāng yǒu zài duō xiǎnzǔZhù mèng ràng zhōngguó gèng qiángFàngshǒu áoxiángZhāng kāi chìbǎng zài cǐkèMèng yǐ wú kě zǔdǎngJiāndìngzhe xīwàng yǒngwǎngzhíqiánMèng zài wèilái zhànfàngMèngxiǎng qǐháng

Xem thêm: Xì dách bao nhiêu đền? Giải đáp thuật ngữ Blackjack

*

mengxiǎng qǐhang na yī miǎofan qǐ wǒmen jiǔwei de xīntiaozhege jiāo"ao shike liǎn shang weixiaozhanfang yao rang quan liêu shijie zhīdaoyīlu yǒu nǐ de jihaoshi bǐcǐ zui jiānqiang de yīkaohao wu bǎoliu hu tǐng dao zuihou yī miǎojiāo"ao de qīngchūn gongtong dǎzaochang chang chang shi wǒmen de xunhaojiushi zhuīzhu yǒng bu fang man budiaozhu meng de chengbǎonǔli jiu hui shǎnyaowǒ yao rang quan lại shijie kan daomengxiǎng qǐhangjiusuan shi fēnglang tāotiānyě yao dashēng de changbupa qianfāng yǒu zai duō xiǎnzǔzhu meng rang zhōngguo geng qiangfangshǒu aoxiangzhāng kāi chibǎng zai cǐkemeng yǐ wu kě zǔdǎngjiāndingzhe xīwang yǒngwǎngzhiqianmeng zai weilai zhanfangmengxiǎng qǐhang mãng cầu yī miǎofan qǐ wǒmen jiǔwei de xīntiaozhege jiāo"ao shike liǎn shang weixiaozhanfang yao rang quan lại shijie zhīdaoshi bǐcǐ zui jiānqiang de yīkaohao wu bǎoliu hu tǐng dao zuihou yī miǎojiāo"ao de qīngchūn gongtong dǎzaochang chang chang shi wǒmen de xunhaojiushi zhuīzhu yǒng bu fang man budiaozhu meng de chengbǎonǔli jiu hui shǎnyaowǒ yao rang quan liêu shijie kan daomengxiǎng qǐhangjiusuan shi fēnglang tāotiānyě yao dashēng de changbupa qianfāng yǒu zai duō xiǎnzǔzhu meng rang zhōngguo geng qiangfangshǒu aoxiangzhāng kāi chibǎng zai cǐkemeng yǐ wu kě zǔdǎngjiāndingzhe xīwang yǒngwǎngzhiqianmengxiǎng qǐhangjiusuan shi fēnglang tāotiānyě yao dashēng de changbupa qianfāng yǒu zai duō xiǎnzǔzhu meng rang zhōngguo geng qiangfangshǒu aoxiangzhāng kāi chibǎng zai cǐkemeng yǐ wu kě zǔdǎngjiāndingzhe xīwang yǒngwǎngzhiqianmeng zai weilai zhanfangmengxiǎng qǐhang
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *