LỜI BÀI HÁT 我亲爱的 / ANH THÂN YÊU ( OST)

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung ứng việc search kiếm với giờ Việt không dấu và bao gồm dấu
Che"ri nǐ yǒu méiyǒu zài xiǎng wǒzěnme yī xiǎngdào nǐ wǒ jiù bùzhī suǒ cuòChe"ri cóng yùjiàn nǐ nèitiān qǐwǒ shì bùshì jiù shēn shēn ài shàngle nǐChe"ri yǒu méiyǒu huà duì wǒ shuōnǐ yīgè yǎnshén wǒ biàn wúfǎ zhēngtuōChe"ri cóng zhè yīkè qǐwǒ kěnéng yǒngyuǎn yě táo bị cắn bù diàolebùguǎn ài nǐ zhí bù zhídéwǒ zhǐyào jiǎndān de kuàilèbùguǎn shì duì cuò de xuǎnzézhǐyào àile jiù bù huì gēshěMon Che"ri bàozhe wǒ jǐn jǐn xiāng yōngzhe chénmòMon Che"ri kànzhe wǒ yījù Je T"aime jiù zúgòuMon Che"ri xiāngxìn wǒ rúguǒ shìjiè méiyǒule nǐàiqíng jiù shīqù suǒyǒu de yìyìMon Che"riMon Che"riwǒ qīn"ài deChe"ri 你有沒有在想我怎麼一想到你 我就不知所措Che"ri 從遇見你那天起我是不是就深深愛上了你Che"ri 有沒有話對我說你一個眼神 我便無法掙脫Che"ri 從這一刻起我可能永遠也逃不掉了不管愛你值不值得我只要簡單的快樂不管是對錯的選擇只要愛了就不會割捨Mon Che"ri 抱著我 緊緊相擁著沉默Mon Che"ri 看著我 一句 Je T"aime 就足夠Mon Che"ri 相信我如果世界沒有了你愛情就失去所有的意義Mon Che"riMon Che"ri我親愛的Đề xuất một chỉnh sửaChe"ri nǐ yǒu méiyǒu zài xiǎng wǒzěnme yī xiǎngdào nǐ wǒ jiù bùzhī suǒ cuòChe"ri cóng yùjiàn nǐ nèitiān qǐwǒ shì bùshì jiù shēn shēn ài shàngle nǐChe"ri yǒu méiyǒu huà duì wǒ shuōnǐ yīgè yǎnshén wǒ biàn wúfǎ zhēngtuōChe"ri cóng zhè yīkè qǐwǒ kěnéng yǒngyuǎn yě táo apple bù diàolebùguǎn ài nǐ zhí bù zhídéwǒ zhǐyào jiǎndān de kuàilèbùguǎn shì duì cuò de xuǎnzézhǐyào àile jiù bù huì gēshěMon Che"ri bàozhe wǒ jǐn jǐn xiāng yōngzhe chénmòMon Che"ri kànzhe wǒ yījù Je T"aime jiù zúgòuMon Che"ri xiāngxìn wǒ rúguǒ shìjiè méiyǒule nǐàiqíng jiù shīqù suǒyǒu de yìyìMon Che"riMon Che"riwǒ qīn"ài de
che"ri nǐ yǒu meiyǒu zai xiǎng wǒzěnme yī xiǎngdao nǐ wǒ jiu buzhī suǒ cuoche"ri cong yujian nǐ neitiān qǐwǒ shi bushi jiu shēn shēn ai shangle nǐche"ri yǒu meiyǒu hua dui wǒ shuōnǐ yīge yǎnshen wǒ bian wufǎ zhēngtuōche"ri cong zhe yīke qǐwǒ kěneng yǒngyuǎn yě tao bu diaolebuguǎn ai nǐ zhi bu zhidewǒ zhǐyao jiǎndān de kuailebuguǎn shi dui cuo de xuǎnzezhǐyao aile jiu bu hui gēshěmon che"ri baozhe wǒ jǐn jǐn xiāng yōngzhe chenmomon che"ri kanzhe wǒ yīju je t"aime jiu zugoumon che"ri xiāngxin wǒ ruguǒ shijie meiyǒule nǐaiqing jiu shīqu suǒyǒu de yiyimon che"rimon che"riwǒ qīn"ai deche"ri 你有沒有在想我怎麼一想到你 我就不知所措che"ri 從遇見你那天起我是不是就深深愛上了你che"ri 有沒有話對我說你一個眼神 我便無法掙脫che"ri 從這一刻起我可能永遠也逃不掉了不管愛你值不值得我只要簡單的快樂不管是對錯的選擇只要愛了就不會割捨mon che"ri 抱著我 緊緊相擁著沉默mon che"ri 看著我 一句 je t"aime 就足夠mon che"ri 相信我如果世界沒有了你愛情就失去所有的意義mon che"rimon che"ri我親愛的de xuat mot chinh suache"ri nǐ yǒu meiyǒu zai xiǎng wǒzěnme yī xiǎngdao nǐ wǒ jiu buzhī suǒ cuoche"ri cong yujian nǐ neitiān qǐwǒ shi bushi jiu shēn shēn ai shangle nǐche"ri yǒu meiyǒu hua dui wǒ shuōnǐ yīge yǎnshen wǒ bian wufǎ zhēngtuōche"ri cong zhe yīke qǐwǒ kěneng yǒngyuǎn yě tao bu diaolebuguǎn ai nǐ zhi bu zhidewǒ zhǐyao jiǎndān de kuailebuguǎn shi dui cuo de xuǎnzezhǐyao aile jiu bu hui gēshěmon che"ri baozhe wǒ jǐn jǐn xiāng yōngzhe chenmomon che"ri kanzhe wǒ yīju je t"aime jiu zugoumon che"ri xiāngxin wǒ ruguǒ shijie meiyǒule nǐaiqing jiu shīqu suǒyǒu de yiyimon che"rimon che"riwǒ qīn"ai de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *