Cùng Top lời giải tìm hiểu kĩ hơn về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn bạn nhé!1, Thì hiện tại đơn (Simple Present)Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động chung chung, tổng quát và lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong ở thời gian hiện tại" /> Cùng Top lời giải tìm hiểu kĩ hơn về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn bạn nhé!1, Thì hiện tại đơn (Simple Present)Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động chung chung, tổng quát và lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong ở thời gian hiện tại" />

Today Là Dấu Hiệu Của Thì Nào

Còn nếu trước “Today” là một trong những mệnh đề chỉ sự lặp đi tái diễn (hiện trên đơn) thì “today” là dấu hiệu của thì bây giờ tiếp diễn

*
Today là tín hiệu của thì nào?" width="615">

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu kĩ hơn về thì hiện tại đơn và thì hiện nay tại tiếp diễn bạn nhé!

1. Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Thì hiện tại đơn được cần sử dụng để miêu tả một hành động chung chung, tổng thể và lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động ra mắt trong ở thời gian hiện tại.

Bạn đang xem: Today là dấu hiệu của thì nào

1.1. Bí quyết thì hiện tại đơn

Loại câu Đối với động từ thườngĐối với hễ từ “to be”
Khẳng địnhS + V(s/es) + OS + be (am/is/are) + O
Phủ địnhS + bởi vì not /does not + V_infS + be (am/is/are) + not + O
Nghi vấnDo/Does + S + V_inf?Am/is/are + S + O?

1.2. Vết hiệu nhận ra thì hiện tại đơn

Thì bây giờ đơn trong câu thường sẽ sở hữu những từ bỏ sau: Every, always, often, rarely, generally, frequently,…

1.3. Biện pháp dùng thì lúc này đơn

Thì bây giờ đơn nói tới một thực sự hiển nhiên, một chân lý đúng. Ex: The sun rises in the East và sets in the West.Để nói lên tài năng của một người. Ex: Thomas plays tennis very well.Thì hiện tại đơn còn được dùng để làm nói về một ý định trong tương lại EX: The football match starts at trăng tròn o’clock.

Lưu ý: Khi phân tách thì, ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

2. Thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous)

Thì hiện tại tại tiếp diễn được dùng để diễn đạt những sự việc xảy ra ngay trong lúc nói xuất xắc xung quanh thời điểm nói và hành vi chưa hoàn thành (còn liên tiếp diễn ra).

2.1. Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Khẳng định: S +am is/are + V_ing + OPhủ định: S + am/is/ are + not + V_ing + ONghi vấn:Am/is/are + S + V_ing+ O?

2.2. Tín hiệu nhận biết

Khẳng định:Phủ định:Nghi vấn:

Thì hiện tại tiếp tục trong câu thông thường sẽ có những nhiều từ sau: At present, now, right now, at the moment, at, look, listen…

2.3. Phương pháp dùng

- miêu tả hành cồn đang diễn ra và kéo dãn trong hiện nay tại. 

Ex: She is going to school at the moment.

Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh.

Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

Thì này còn diễn tả 1 hành vi xảy ra lặp đi tái diễn dùng với phó từ bỏ ALWAYS

Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember.

Dùng để diễn đạt một hành động sắp xảy ra về sau theo kế hoạch đã định trước

Ex: I am flying to Moscow tomorrow.

Diễn tả sự không sử dụng rộng rãi hoặc phàn nàn về việc nào đấy khi trong câu tất cả “always”.Ex: She is always coming late.Diễn tả hành vi đang diễn ra và kéo dài trong hiện nay tại.Dùng nhằm đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh.

Ex: Be quiet! The babyin the bedroom.

Thì này còn miêu tả 1 hành động xảy ra lặp đi tái diễn dùng với phó tự ALWAYS

Ex : Heour books và then he doesn’t remember.

Dùng để miêu tả một hành động sắp xảy ra sau này theo planer đã định trước

Ex: Ito Moscow tomorrow.

Diễn tả sự không bằng lòng hoặc phàn nàn về việc nào đấy khi vào câu tất cả “always”. Ex: She late.

Lưu ý : Không dùng thì hiện nay tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, dấn thức như: to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, think, smell, love, hate,…

Ex: He wants to go for a cinema at the moment.

Xem thêm: Đầu Thu Fpt Play Box Là Gì ? Sử Dụng Ra Sao ? Đầu Thu Fpt Play Box Là Gì

3. Bài bác tập về thì hiện tại đơn và bây giờ tiếp diễn

Chia động từ tiếp sau đây ở Thì hiện tại đơn hoặc Thì bây giờ tiếp diễn

Listen! My father (sing)________________________a song.Every night, We (go)________________________to bed at 09p.mHan (like)_______________Music but she (like)____________________MathNow, they (stay)___________________________in hcm .My Mother (read)__________________________a newspaper in the afternoonLook! Han (run)______________________.Lan usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.Where _____________________ your mother (be)?

 – She (be)________ living room. She (watch) ______TV.

9.____________they (go) to lớn school by xe đạp today?

10. There(be)___________many flowers in our garden.

11. Everyday,Mr.Hoang (not go)_______________________to work by motorbike.

12. In the winner, I rarely (go)_______ sailing và (go)________ lớn school.

13. I (write)_____________________ a letter to my friend now.

14. At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch and (go)________ to lớn bed.

15.On thursday, I (have)____________ math và Art.

16.On Saturday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange and My brother (Play) ___Tennis.

18. Now, He (look)_______ his dog . It (eat)______ a mouse in the garden.

Hoang, An , Ha, Lam (be)__________________ close friend.

20.___________your father (walk)_________to market?

21. It (be)__________9.00.We (learn)___________________our lesson.

What___________you (do)____________now?

23.__________your father (walk) to lớn work every day?

24. They (not play)________________soccer in the afternoon .

____________Hoang (work)____________in the garden at the moment?My sister (do)______________________his homework in his room now. He does it everyday.Jans and his brother (play)__________________soccer at the moment. They (play) _________________ it every afternoon.Where________________the old man (live)___________now?Mr.Jenny often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B.It’s 8.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Đáp án 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *